Search for European Projects

Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu
Start date: Jun 30, 2009, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Partnerské obce leží u státní hranice v horském pásmu a jsou spojeny mezinárodní komunikací A3 a hustou sítí přeshraničních turistických stezek. Připojení k Šengenskému prostoru posílilo přeshraniční turistický ruch. Obytná sídla a turistické objekty leží v těžko dostupných horských lokalitách. Podstatným ohrožením pro budování konkurenční převahy je vysoká koncentrace problémů spojených s výskytem živelných pohrom přeshraničního rozsahu, které devastují přírodně hodnotné plochy, což má za následek materiální ztráty a ohrožení lidských životů. Partnerské obce dosahují dobrých výsledků v oblasti spolupráce v požární prevenci v přeshraničním pásmu. Přistoupení k realizaci projektu vyplývá ze společných ohrožení živly jež vyžadují účinné společné řízení a upuštění od fragmentárních řešení. Aktivity projektu spočívají v:- Adaptaci místností v sídle Dobrovolných hasičů (OSP) v Piechowicích na Transhraniční evakuační centrum a pomoci občanům,- Realizaci 3 jednodenních workshopů každý pro 20 osob za účelem vypracování společných přeshraničních modulů postupů:Workshop 1: Přeshraniční systém monitorování a odstraňování ohrožení s ohledem na národní právní systémy,Workshop 2: Přeshraniční systém využívání zdravotnických služeb lékařů prvního kontaktu na obou stranách hranice osobami zasaženými živly,Workshop 3: Přeshraniční systém organizování sociální pomoci a psychologické podpory na obou stranách hranice pro osoby zasažené živlem,- Koupi 4 speciálních vozidel a záchranářské a prevenční techniky,- Společných školicích cvičeních s účasti nově koupených speciálních vozidel za účelem vyzkoušení informační, organizační a technické slučitelnosti,- Publicita projektu

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   828 117,28
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants