Search for European Projects

TRANSKRKONOŠÍ -Vytvoření jednotného systému označení partneřeskych měst pro zvětšení turistické atraktivity polsko-české příhraniční oblasti.
Start date: Sep 30, 2008, End date: Jan 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Ve městech chybí prvky, které plní informační a komunikační funkci. Hustá zástavba a čím dál větší počet ubytovacích objektů a služeb, reklamy a nedostatek informačních systémů ztěžují turistům pohyb a aktivity v příhraniční oblasti. Projekt předpokládá jednotný systém označení polsko českého pohraničí, který zjednoduší dostup do informací o turistických zajímavostech, památkách a turistické a kulturní nabídce. Projekt budou realizovat tři sousedící města: Karpacz, Kowary a Pec pod Sněžkou. Mají podobný charakter a lokalizaci. Díky jejich jednotnému označení celá oblast bude příznivá a čitelná jak pro turisty, tak pro místní obyvatele. Hlavním motivem projektu je vytvoření Stezky krkonošských atrakcí v návaznosti na italskou tradici a vytváření dalších produktů projektu, které umožní lepší orientaci na turistických cestách (publikace, webové stránky, interaktivní mapy a multimediální prezentace). Projekt je inovační, poněvadž spojuje středověkou formu komunikace (valonský kámen s piktogramem) s moderní technologií a komunikací (možnost vyhledávání informací pomocí mobilního telefonu nebo palmtopu pomocí WAP a čísla na kamenu). Hlavním strategickým cílem projektu, který vyplývá ze strategie rozvoje jednotlivých partnerů, je rozvoj turistiky, přičemž partnerská místa jsou na různých etapách tohoto rozvoje. Spolupráce se bude vyvíjet také ve směru zrychlení rozvoje a rozšiřování turistické nabídky, co umožní dosažení hlavního cíle projektu. Předsevzetí není jednorázovou akcí je realizováno v rámci dohody o spolupráci a rozvoji, kterou podepsalo 9 příhraničních obcí (příloha číslo 12). Dlouhodobý výhled umožní udržení a rozšiřování výsledků a produktů projektu. Achievements: Projekt spočíval ve vytvoření jednotného systému turistického značení oblasti česko-polského pohraničí, usnadňujícího přístup k informacím o turistických atrakcích, památkách, turistické a kulturní nabídce. Byl realizován společně třemi vzájemně sousedícími městy, kterými byly na polské straně Karpacz a Kowary a na české straně Pec pod Sněžkou a které se vyznačují příhraniční polohou a turistickým charakterem. Myšlenkou projektu bylo vytvoření česko-polské stezky krkonošských atrakcí, navazující na valonskou tradici, jakož i vytvoření dalších produktů umožňujících orientaci na stezce (publikace, přizpůsobení internetové strany mobilním zařízením, realizace interaktivní mapy atrakcí, multimediální prezentace). Inovativnost projektu spočívala ve spojení středověkých forem komunikace (valonský kámen s piktogramem) s moderními komunikačními technologiemi (možnost vyhledání informací o dané atrakci pomocí mobilního telefonu nebo palmtopu přes WAP na straně www.karpacz.eu podle čísla atrakce umístěného na kameni). Pro realizaci projektu byl jmenován společný projektový tým zabývající se implementací a monitorováním postupu prací v rámci projektu. Pro realizaci jednotlivých částí projektu byly pro každého z partnerů stanoveny stejné termíny realizace, což umožnilo kontrolu postupu projektu v každé fázi realizace.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   256 264,63
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants