Search for European Projects

The Schelde of course! (De Schelde Natuurlijk!)

Om de Schelde en haar karakteristieken, ecotopen en levensgemeenschappen in een veilige en leefbare omgeving te behouden, hadden de milieuverenigingen die partners zijn in dit project het voornemen om een brede maatschappelijke steun te verkrijgen voor het Schelde-estuarium als water- en ecosysteem. De Schelde wordt nog onterecht gezien als een niet-natuurlijke rivier, vooral bestemd voor scheepvaart. Om deze maatschappelijke steun te verkrijgen wilde men meer bekendheid van de natuurwaarden van de rivier bij de bevolking, visserij-, recreatie- en landbouwsector. Maar het project wou niet enkel de burger aanspreken. Ook de politieke en bestuurlijke besluitvorming over functietoekenning, inrichting en beheer van het estuarium wilde men beïnvloeden. Aan de hand van een opinie-onderzoek werd intensief maar ook constructief gelobbyd voor natuurherstel, zowel binnen de formele kanalen als daarbuiten punt. Om de burger aan te spreken werd heel wat werk verricht. Er werd een bus ingericht waarin informatie werd gepresenteerd over de natuurwaarden van de Schelde. Deze bus stond in de zomer van 2005 en 2006 in verschillende steden in de regio, zoals Middelburg, Brugge, Gent en Terneuzen. Daarnaast werd gebruikgemaakt van nationale en regionale radio (sprotjes en stoppers), televisie (er werd een video geproduceerd), internet en een folder. Het project ging echter nog verder dan sensibilisering en beleidsbeïnvloeding. Op drie locaties werd ook daadwerkelijk natuur ingericht langs de Westerschelde om zo niet alleen via de omweg van maatschappelijke steun en beleidsbeïnvloeding, maar ook indirecte zin de natuur aan de Schelde een handje te helpen. Deze drie locaties waren een gebied ter hoogte van Ellewoutsdijk (Zeeland), het Ketenisseschoor (Oost-Vlaanderen) en het Noordelijk Eiland (Antwerpen). Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 47.5%   289 471,89
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

8 Partners Participants