Search for European Projects

The Living Textbook - Innovative Education
Start date: Sep 1, 2015, End date: Feb 28, 2017 PROJECT  FINISHED 

Projekt Živá učebnica - Inovatívne vzdelávanie je jednoročný program Európskej dobrovoľníckej služby vedený organizáciou DAPHNE. Štyria mladí ľudia z Českej Republiky, Veľkej Británie a Španielska sú pozvaní stať sa súčasťou niekoľkých pracovných tímov organizácie pod vedením expertov v oblasti aplikovaného výskumu, obnovy a manažmentu chránených území a pedagógov inovatívnych vzdelávacích postupov. Projekt sa uskutoční od septembra 2015 do septembra 2016 na Slovensku v dvoch sídlach organizácie, v hlavnom meste Bratislave a historickom meste Banská Štiavnica, ktorá je lokalitou svetového dedičstva UNESCO. Kompetencie nadobudnuté počas roku praxe v neziskovej organizácii s 20 ročnými skúsenosťami pomôžu zvýšiť šance mladých ľudí na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Vďaka šanci rásť nielen profesionálne ale aj osobnostne sa zvýšia šance presadiť sa v spoločnosti. Projekt sa snaží aktivizovať mladých ľudí k rozvoju harmonického prostredia – v oblasti spoločenskej a prírodnej. Mladým ľuďom umožňuje získavať širokú škálu praktických skúseností a kompetencií (interkulturálne a sociálne vzťahy, komunikačné a organizačné zručnosti, objavujú svoj talent a motiváciu. Účastníci asistujú v nasledujúcich aktivitách: manažment chránených oblastí – praktická práca v teréne, digitalizácia máp, tvorba nových metodických pomôcok a materiálov, lektorovanie programov, administratívna podpora pri vedení projektov a podporné PR aktivity., Účastníci sú vedení k tvorbe návrhov a realizácii svojich vlastných projektov a ideí, čim sa posilnia v určovaní si svojich cieľov a v nachádzaní podpory pri ich napĺňaní. Ich osobný rast je podporovaný pravidelnou komunikáciou. Od účastníkov očakávame prínos nových myšlienok a podnetov pre prácu v organizácii, skvalitnenie našich zručností v interkultúrnych pracovných tímoch, obohatenie a posilnenie prebiehajúcich aktivít vo vedeckom a vzdelávacom sektore a rozšírenie vzdelávacích služieb (programy pre deti v MŠ a ZŠ v anglickom jazyku.) Projekt rovnako pozitívne ovplyvní život v komunite a spoluprácu medzi subjektami zainteresovanými do jeho priebehu. V neposlednom rade prispeje k priamej ochrane životného prostredia. The project The Living Textbook - Innovative Education is a one year programme of European Voluntary Service organised by Daphne – Institute of Applied Ecology. Four young people from the Czech republic, the UK and Spain are invited to join several work teams within the organisation under the supervision of experts in the field of applied research and restoration and management of protected areas as well as teachers of inovative educational methods. The project will take place from September 2015 to September 2016 in Slovakia in two offices of the organisation, one in the capital Bratislava, the other in a historical town Banská Štiavnica, a UNESCO World heritage site. Competences gained during a one year service in a non-governmental organisation with 20 years of experience can help young people to improve their employability. Thanks to the chance to grow, not only on professional but also on personal level, the young people can increase their chances to find their place in the society. The project aims to activate young people to contribute to the development of a harmonious and balanced environment – in both social and environmental areas. It helps young people to gain a wide variety of practical skills and competences (intercultural and social relations, communication and organizational skills, discovering their talents and motivation). Participants will assist in the following activities: management of protected areas – fieldwork, digitization of maps, creation of new educational materials and tools, assisting in educational programmes, general administrative support and assisting in PR activities. Participants are encouraged to create and work using their own ideas and create small projects, which can increase their ability to determine their own goals and find support in their pursuit. Personal development will be supported by regular interaction with a mentor. It is expected that the participants will bring new ideas and initiatives for work in the organisation, to improve our skills in intercultural work within teams, enhance our ongoing activities in the scientific and educational field and help to develop educational services (educational programmes for children from kindergarten to primary and secondary schools in English language). Additionally, the project will have a positive impact on life in our community and cooperation among all stakeholders involved in the works of the organisation. Finally the project will contribute to direct protection of the environment.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants