Search for European Projects

Teori möter arbetsliv (TEMA)

Inomhusmiljön blir allt viktigare att beakta vid diskussioner om förebyggande hälsovård, särskilt i dagsläget när man vill höja pensionsåldern och hålla människorna längre i arbetslivet. Byggnadsrelaterad ohälsa är ett utbrett problem och undersökningar i många Europeiska länder visar på långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. TEMA är ett gränsöverskridande projekt för att samordna resurser, utbyta erfarenheter (bästa praxis) och söka nya lösningar på detta problem. Projektet är tvärvetenskapligt och riktar sig främst till yrkesverksamma inom social- och hälsovård, byggnadsteknik och -underhåll samt utbildning. Lärdomar kan dras av hur andra länder och regioner hanterar problem med inomhusmiljön. Som grund för sökandet efter goda metoder (bästa praxis) avses att först kartlägga kunskap, kunskapsbehov och metoder som nu används både inom byggnads- och hälsovårdssektorn. Resultaten kommer att utmynna i utbildningsmaterial och kurser för fortbildning av valda yrkesgrupper. Genom att aktivera berörda yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig sektor bidrar projektet till regionernas tillväxt och hållbara utveckling.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   761 965,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants