Search for European Projects

Tak jako Pat a Mat - propagace sousedských modelů, kulturních tradic a turistických atrakcí v oblasti pohraničí ve městech Broumov a Nowa Ruda
Start date: May 31, 2009, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Tento projekt je založen na více než desetileté spolupráci měst Broumov a Nowa Ruda. Ideou projektu je upevnění dobrých sousedských vztahů obou měst nalezením společných cest k vytvoření a prezentaci nových turistických služeb a produktů, které budou spojovat Nowou Rudu a Broumov jako oblasti se společným kulturním a přírodním dědictvím, jako místa s podobnými krajinnými hodnotami. Nové produkty se mají stát nástrojem hospodářského rozvoje obou partnerských měst i celého pohraničí v oblasti široce pojaté turistiky. Projekt předpokládá pořádání řady pravidelných uměleckých akcí prezentujících kulturní přínos polsko-českého pohraničí. Plánuje se také uspořádání kurzu českého jazyka, který místnímu společenství umožní lépe poznávat kulturu sousedů a odstraní jazykovou bariéru, která představuje překážku v příhraničních kontaktech. Oblast noworudsko-broumovského pohraničí bude kromě toho široce prezentována v publikacích vydaných v rámci tohoto projektu, v nichž budou popsány všechny turistické a krajinné hodnoty i kulturní památky. Název tohoto projektu navazuje na předchozí projekt "Tak jako Pat a Mat - propagace sousedských modelů, kulturních tradic a turistických atrakcí v oblasti pohraničí v kontextu patnáctiletého partnerství měst Broumov a Nowa Ruda" (realizovaný v rámci programu INERREG III A Česko-Polsko), který se svými aktivitami vepsal do paměti obyvatel pohraničí a stal se sám o sobě značkou. Proto se příjemce dotace rozhodl, že název nového projektu ponechá z větší části stejný jako u projektu předchozího.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   257 164,95
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants