Search for European Projects

Szlakiem dawnych kultur i religii – spotkanie integracyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej Podlaskiej i Grodna

Obszar Euroregionu w przeszłości stanowił miejsce styku trzech kultur narodowych (polskiej, białoruskiej i ukraińskiej), a także trzech wielkich religii (katolicyzmu, prawosławia i islamu). Niestety w chwili obecnej, w wyniku zjawiska wypierania przez dominującą i wszechogarniającą kulturę masową różnorodności kulturowej i religijnej, zanika również wiedza dotycząca wspomnianej różnorodności występującej w przeszłości na obszarze Euroregionu Bug. Projekt pt. Szlakiem dawnych kultur i religii – spotkanie integracyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej Podlaskiej i Grodna stwarza podstawę dla integracji regionu poprzez budowanie wzajemnej świadomości, poznawanie się obywateli oraz poznanie elementów ich wspólnej historii. W ramach organizowanych kilkudniowych spotkań studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy PWSZ w Białej Podlaskiej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodnie przy Zjednoczeniu Społecznym Polska Macierz Szkolna uczestnicy odwiedzili miejsca świadczące o zanikającej już różnorodności kulturowej oraz poznali walory krajoznawcze i przeszłość tych terenów. Wzięli również udział w sesji naukowej poświęconej związkom kulturowym i społecznym pomiędzy narodami na obszarze Euroregionu Bug. Wspólne spotkania uczestników przyczyniły się do zmniejszenia bariery językowej, lepszego poznania sąsiadów oraz ich kultur i poglądów.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

1 Partners Participants