Search for European Projects

Šumavská cyklotrasa č. 38, úsek Chotěšov - Radvanice (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0244)
Start date: Oct 14, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Nadregionální cyklotrasa č. 38, tzv. Šumavská, vedená v úseku Železná Ruda - Klatovy - Přeštice - Dobřany je jednou z 6 nadregionálních cyklotras v Plzeňském kraji. Od hraničního přechodu v Železné Rudě, kde se napojuje na cyklostezku Regental vede přes území Šumavy do Klatov a odtud směrem k Plzeňské aglomeraci. Důvodem pro realizaci přeshraniční cyklotrasy č. 38 je snaha bavorské a české strany o propojení turisticky atraktivní oblasti Šumavy na obou stranách hranice. V současné době je dotčený úsek místní komunikace Chotěšov – Radvanice, který je součástí cyklotrasy č. 38, průjezdný jen s obtížemi, jsou na ní lokální výtluky, penetrovaný povrch je silně narušený, místy téměř neznatelný a v komunikaci je znatelná vodní eroze. Odvodňovací příkop, který tvoří podélné odvodnění je zanesený naplaveným materiálem. Rěšený úsek Chotěšov – Radvanice představuje v současnosti jeden z „kolizních“ úseků na Šumavské cyklotrase č. 38. V tomto úseku neexistuje pro cyklisty jiná alternativa bezpečného vedení cyklotrasy než po dotčené místní komunikaci. Z tohoto důvodu přistoupila obec Velhartice k realizaci této akce a žádá na ni podporu z programu INTERREG IIIA Česká republika – Bavorsko. V kombinaci se stávajícími aktivitami v regionu projekt vytvoří podmínky k zvýšení bezpečnosti cyklistů a následnému využití synergických efektů, které s sebou přinese zvýšený pohyb cyklistů - návštěvníků regionu. Jedná se zejména o synergické efekty mezi cestovním ruchem a rekreací, ochranou přírody, rozvojem šetrné dopravy a růstem regionální ekonomiky (turistického průmyslu). Stavební úpravy v rámci předloženého projektu Šumavská cyklotrasa č. 38, úsek Chotěšov - Radvanice budou realizovány na základě projektové dokumentace Oprava místní komunikace Chotěšov - Radvanice. Tato PD byla i podkladem pro posouzení vlivu projektu na životní prostředí a rozpočet akce na úrovni výkazu výměr.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 497 707,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants