Search for European Projects

Studie - oživení venkovského prostoru s přihlédnutím k historickým vazbám a tradicím (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0017)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude zpracována obsažná studie. Ve své první části zmapuje a vyhodnotí stávající kvalitu území vymezeného vesnickou památkovou zónou v Chanovicích, navrhne seznam obecných regulativů a možnosti finanční podpory na území zóny. Spolu s tím budou vyzdviženy výhody nově vyhlášené vesnické památkové zóny pro ochranu nemovitého kulturního dědictví a zejména pro zatraktivnění obce z hlediska rozvoje cestovního ruchu a vlivu na místní zaměstnanost. V druhé části studie bude na základě inventarizace současného stavu cestovního ruchu v širší oblasti Chanovicka provedena SWOT analýza a navrženy praktické kroky k vytvoření uceleného produktu ekologicky orientovaného cestovního ruchu včetně návrhu konkrétních nástrojů destinačního managementu. Projekt bude realizovat na české straně Vlastivědné muzeum Klatovy ve spolupráci s Mgr. fil. MUDr. T. Hájkem.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   337 500,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants