Search for European Projects

Strategie rozvoje Euroregionu Nisa
Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projekt Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 2014-2020 si klade za cíl přispět k socioekonomické integraci česko-polského území Euroregionu Nisa tím, že bude provedena socioekonomická analýza celého přeshraničního území, identifikace hlavních rozvojových oblastí a navržena strategie k dosažení stanovených cílů. Strategie bude připravena v přeshraničních odborných skupinách a projednána s širokou odbornou i laickou veřejností, aby byl zajištěn co nejširší konsensus při výběru rozvojových priorit a ty tak mohly sloužit jako vodítko pro hodnocení důležitosti projektů podporovaných z programů přeshraniční spolupráce a dalších rozvojových programů. V druhé fázi projektu bude připraven Akční plán, který bude obsahovat identifikaci a detailnější rozpracování nejdůležitějších projektů pro období 2014-2016. Cílem je generovat pro začátek dalšího programovacího období kvalitní, připravené a s klíčovými partnery projednaná projekty s největší přidanou hodnotou pro území.Zpracování bude vycházet z metodiky zpracování strategických rozvojových dokumentů, nicméně bude zpracovávána přeshraničně. To znamená, že socioekonomická analýza vč sběru dat, SWOT analýza území, popis strategie v jednotlivých prioritních oblastech i návrh opatření bude prováděn pro přeshraniční území a projednáván v přeshraničním řídícím výboru strategie, řídícím týmu i odborných skupinách. Jedině takto kvalitně upracovaná a projednaná strategie povede k dosažení cíle, kterým je systematická strategická podpora rozvojových záměrů (projektů). Této náročnosti celého procesu odpovídá i délka projektu (3 roky).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   221 318,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants