Search for European Projects

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí
Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových projektů.Aktivity projektu sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jako vyšší dimenze spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Partneři projektu připravili společné memorandum jako výraz politické vůle spolupracovat při založení nového ESÚS. Memorandum bude sice podepsáno až po podání projektové žádosti, ale je jakýmsi svorníkem společných aktivit, včetně této projektové žádosti.Společná strategie umožní definovat strategické oblasti přeshraniční spolupráce, identifikovat bariéry jejich rozvoje, navrhne řešení a konkrétní akční plán k jejich naplňování. Existuje zde nevyužitý potenciál koncepční spolupráce v oblasti společného strategického plánování v území.Projekt obsahuje aktivity, které k tomu přispějí k vzájemnému poznávání partnerů. Jedná se o právní rozbory hierarchie a kompetencí veřejné správy v ČR a PR, systém legislativního procesu, oblasti nutné pro vznik budoucího ESÚS (relevantní daňové, právní a pracovně-právní otázky) nebo zkušenosti s dotační politikou. To vše podpořeno vzájemnými stážemi zaměstnanců.Jednou z aktivit projektu je ustanovení společného sekretariátu projektu, který bude složen ze zaměstnanců partnerů a bude koordinovat stáže, setkání projektového a expertního týmu, podílet se na tvorbě Strategie, aktualizovat www projektu a realizovat některé aktivity publicity. U některých partnerů projektu budou členové sekretariátu zároveň plnit funkci projektových a finančních manažerů projektu.Na závěr projektu partneři uzavřou Smlouvu o spolupráci, která nadefinuje další kroky po skončení projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   229 188,04
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

8 Partners Participants