Search for European Projects

Städtenetzwerk Weinviertel - Südmähren (EUREGIOcity.net)
Start date: Oct 17, 2008, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Häufig werden sie im größeren Kontext übersehen – die kleinen Städte im ländlichen Raum. Dabei spielen sie eine wichtige Rolle für die Lebensqualität und die Identität der Menschen in den Regionen. Sie sind unverzichtbar für eine zukunftsorientierte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Für ihre BewohnerInnen bieten sie kulturelle Dichte und ländliche Ruhe, urbane Strukturen, Arbeitsplätze und hohe Lebensqualität. Auch für die EUREGIO city.net Städte gilt: Stillstand ist Rückschritt. Nur wer ein eigenständiges Profil erwirbt und sich spezialisiert, kann in einer globalen Welt überleben. Deshalb wurde mit dem Projekt EUREGIO city.net ein wichtiger Bereich in der Regionalentwicklung – die Vernetzung der Kleinstädte – angesprochen. Mit der Etablierung eines grenzüberschreitenden Netzwerkes der zentralen Orte in der EUREGIO sollen Themen wie Stadtentwicklung, Kultur und Generationen grenzüberschreitend in Angriff genommen werden. Eine Broschüre mit Städteprofilen ist ein erster Schritt zur Situationsanalyse, eine Wanderausstellung der teilnehmenden Städte folgt. Weiters wird ein Newsletter in Zusammenarbeit mit der Kulturvernetzung Niederösterreich über die Neuigkeiten und kulturellen Veranstaltungen der EUREGIO informieren. Malým venkovským městům se mnohdy stává, že jsou ve větším kontextu přehlížena. A přitom právě ona mají nesmírný význam pro kvalitu života a nalézání identity obyvatel regionu. Města jsou neodmyslitelnou součástí hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, schopného obstát v konfrontaci s požadavky budoucnosti. Svým obyvatelům nabízejí bohaté kulturní vyžití a zároveň klid venkova, urbánní struktury, pracovní místa a vysokou kvalitu života. Také pro projekt EUREGIO city.net platí, že kdo se zastaví, bude zaostávat. V globálním světě může přežít pouze ten, kdo si zformuje svůj jedinečný profil a bude se specializovat. Projekt EUREGIO city.net si proto klade za cíl vstoupit na důležité pole regionálního rozvoje, kterým je propojení malých měst do funkční sítě. Vytvoření přeshraniční sítě důležitých míst našeho euroregionu umožní řešit v přeshraničním měřítku klíčové otázky, k nimž mimo jiné patří rozvoj měst, kultury a generační problematika. Brožura, obsahující profily měst, je prvním krokem k vypracování situační analýzy, po němž by měla následovat putovní výstava účastnických měst. O novinkách a kulturních akcích pořádaných v rámci euroregionu Vás kromě toho bude informovat zpravodaj, jehož vydávání připravuje projekt společně s dolnorakouskou agenturou pro kulturní spolupráci. Expected Results: * Vertiefung der grenzübergreifenden Kooperation von regionalen Städten im Weinviertel und in Südmähren * Etablierung eines grenzüberschreitenden Städtenetzwerkes im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung, Kultur, Tourismus, Soziales und Generationen * Erarbeitung von Städteprofilen und Aufzeigen der Potentiale der Städte * Vertiefung bestehender und Gründung neuer Städtepartnerschaften * Weiterentwicklung hin zu Themenstädten im Sinne der Stadterneuerung * Aufzeigen von innovativen Möglichkeiten zur Lösung sozialer Herausforderungen der Städte * Aufbau eines Netzwerkes zur grenzüberschreitenden Information über regionale Veranstaltungen und Ereignissen (Newsletter) * Stärkung der Absorbtionskapazität der Region Südmähren und Weinviertel * prohloubení přeshraniční spolupráce mezi městy na území regionu Weinviertel a Jihomoravského kraje * vytvoření funkční přeshraniční sítě měst spolupracujících v oblastech trvale udržitelného rozvoje měst, kultury, cestovního ruchu, sociálních služeb a mezigeneračního soužití * vypracování profilů měst a zjištění jejich rozvojového potenciálu * prohlubování stávajících a zakládání nových partnerství mezi městy * prohlubování profilace měst v rámci realizace koncepce jejich obnovy * hledání inovativních možností při řešení problémů měst v sociální oblasti * vybudování přeshraniční sítě pro výměnu informací o regionálních akcích a událostech (newsletter) * posilování absorpční kapacity Jihomoravského kraje a regionu Weinviertel
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 81%   149 561,07
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants