Search for European Projects

Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce.
Start date: Jan 31, 2013, End date: Apr 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

V současné době v česko-polském pohraničí stále ještě neexistuje dostatečně silná síť vazeb mezi institucemi, školskými zařízeními, neziskovým sektorem a veřejnou správou. Aktivity projektu (analytické, výzkumné, edukační a aplikační) přispějí k posílení vazeb mezi těmito institucemi. Projekt se zaměří na výzkum vývoje prostorové diferenciace vybraných socio-ekonomických problémů regionu, zejména ve vztahu k trhu práce. S výsledky budou seznámeni studenti, odborná i laická veřejnost prostřednictvím konferencí, workshopů a seminářů. Budou podpořena vzájemná setkávání českých a polských studentů vyšších ročníků SŠ, které atraktivní formou seznámíme s aktuálními problémy trhu práce v regionu. Za velmi důležitou považujeme schopnost nahlížet na české problémy polskýma očima a naopak. V modelovém území okresů Jeseník, Bruntál a powiatů Nysa a Prudnik dojde ke vzniku funkční sítě středních a vysokých škol, veřejných institucí (např. regionální úřady práce - viz přílohy 11,12), orgánů samospráv (obce, sdružení obcí - viz příloha 25) a neziskových organizací, veřejných institucí (sdružení obcí, rozvojové agentury, muzea - viz příloha 24). Projekt přispěje k zeslabení bariérového efektu státní hranice a napomůže k rozvoji funkčních víceúrovňových vazeb v regionu, což ve svém důsledku pozitivně ovlivní lokální trh práce. Výsledky projektu budou dostupné na jeho internetové straně (a také na sociálních sítích), dojde k inovaci a vzniku nových předmětů na univerzitách, společným terénním cvičením a projektové výuce realizované na středních školách. Bude probíhat série setkání s odborníky k otázkám přeshraničního trhu práce. Na jejich základě vznikne analytický materiál, jehož obecnou část bude možné aplikovat na celém úseku česko-polské hranice. Achievements: Cílem projektu bylo definování prostorové diferenciace vybraných socio-ekonomických problémů příhraničního regionu, zejména ve vztahu ke vzdělání a trhu práce. Projekt řešil identifikaci problémů a socio-ekonomického potenciálu v rámci okresů Jeseník, Bruntál, Nysa a Prudnik a vytvořil širokou funkční síť spolupracujících středních a vysokých škol, veřejných i neveřejných institucí trhu práce, samostatných územních celků a nestátních neziskových organizací. Jednou ze součástí projektu byla organizace pracovních setkání na obou stranách hranice, kterých se účastnili kromě všech zainteresovaných také studenti vyšších tříd středních škol. Na realizaci pracovních setkání, která se konala v hospodářsky úspěšných regionech, úzce spolupracovali oba partneři. Tato setkání byla významná mimo jiné možností navázání trvalé spolupráce mezi představiteli subjektů podílejících se na zvýšení konkurenceschopnosti na příhraničním trhu práce. Aktivní účast na aktivitách projektu umožnila získat informace o socio-ekonomické struktuře regionu i o budoucích požadavcích trhu práce. Hlavním výsledkem projektu vytvořeným na úrovni odborných diskusí byla dlouhodobá strategie rozvoje regionu zaměřená na zvýšení atraktivnosti přeshraničního trhu práce, jejíž nedílnou součástí je rovněž nabídka vzdělávání. Informace a výsledky projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách ve třech jazykových verzích.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   281 042,54
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants