Search for European Projects

Spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých na území pôsobenia združení Podpoľanie a 36 Jó Palóc / Együttműködés a felnőttoktatásban a Podpol'anie Egyesület és 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület működési területén (Vzdelávanie dospelých - Podpoľanie, 36 Jó Palóc / Felnőttoktatás - Podpoľanie, 36 Jó Palóc)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Strategické ciele projektu: 1. Zvýšenie ekonomickej konkurencieschopnosti dotknutých prihraničných regiónov prípravou vzdelaných, kvalifikovaných a flexibilných ľudí v prihraničných oblastiach.2. Posilnenie sociálnej, kultúrnej a ekonomickej integrácie ľudí a komunít dotknutých oblastí.Špecifické ciele projektu: 1. Posilnenie trvaloudržateľnej spolupráce v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých v dotknutých oblastiach.2. Zavedenie inovatívnych prvkov vzdelávania v oblasti podpory samozamestnania v dotknutých oblastiach.3. Zvyšovanie jazykovej úrovne ľudí ako prostriedku pre zvýšenie flexibilnosti na trhu práce.Dosiahnutím naplánovaných cieľov máme záujem rozšíriť už existujúcu vzájomnú spoluprácu partnerov projektu o oblasť celoživotného vzdelávania. V rámci projektu sme sa zamerali na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne ľudí so záujmom o samozamestnanie. V rámci projektu sa plánujeme zamerať na oblasť cestovného ruchu, ktorú obidvaja partneri dlhodobo rozvíjajú a podporujú. Práve tu vidíme možnosti spolupráce, ktorá napomôže tvorbe a hlavne udržateľnosti nových pracovných príležitostí na obidvoch stranách hranice.Ciele projektu sú v súlade s cieľmi a prioritami programu, a to so špecifickými cieľmi:č.1. Posilnená ekonomická konkurencieschopnosť prihraničných oblastí.č.2. Zvýšená sociálna a kultúrna súdržnosť ľudí a komunít. Achievements: The aim of the project was to improve the conditions of adult lifelong learning and employability in the labour market, focusing on self-employment. The project partners elaborated the methodology for education in the form of a model company that simulates a real business environment. Local stakeholders were also involved in the project activities, to promote a closer cooperation between target groups. Exchange visits were organised on both sides of the border to enable the experience transfer between the partners and participants.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.8%   100 901,23
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website