Search for European Projects

Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő / Közösen a védett történelmi parkok felujításáért Palárikovon és Diósjenőn (HU-SK PARK)
Start date: Oct 31, 2012, End date: Oct 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

A projekt fő célja a természeti értékek közös védelme a parkok felújítása érdekében. E cél elérése olyan tevékenységekkel és aktivitásokkal, amelyek szem előtt tartják a történelmi jellegét és az eredeti koncepciót és a park kompozícióját figyelembe véve, ugyanakkor új érdekes elemek beépítése, létrehozása anélkül, hogy sérülne a természeti érték, egyúttal a parkok ökológiai értéke növekedjen. Ezek a tevékenységek a második prioritás céljának elérését célozzák, azaz a természeti értékek védelmét. A fő cél elérésén kívül más tevékenységeket is terveznek, amelyek speciális célokat tartalmaznak: - aktív hozzáállás a kultúrális - történelmi és természeti értékek védelmére Palárikovo és Diósjenő lakosságától, de úgyszintén a környéken élő lakosok hozzájárulásával is de legfőképp a fiatalokkal, gyerekekkel- nem mindennapi és egyedi forma segítségével - tanösvényel, állatok tartásával a parkban, erősíteni a lakosság pro-enviromentális hozzáállását, hangsúlyt fektetve a természetvédelmi potencióra- növelni a parkok kihasználási lehetőségét mindennapi célokra, sportra és pihenésre- létrehozni bemutató reprezentatív területeket, amelyek a kertészet és tájépítészet területén a jövő szakembereinek szolgálhatnak tanulmányozási célokat - tájékoztatással emelni a lakosság történelmi ismereteit- tapasztalatcsere a parkok felújítása és gondozása terén- határmenti régiók gazdasági támogatása határontúli turista központok feljlesztésévelA projektben tervezett valamennyi tevékenység hozzásegít a közös kapcsolatok létrehozására és erősítésére, amely új méreteket ölt, és támogatja a program stratégiai céljának elérését. Az ismertető tevékenységek növelni fogják a lakosság és nyilvánosság ismereteit e védett területek természeti értékeiről, amely részben a terv egyik feladata a 2.2. közös törődés a természeti környezetről./Hlavný cieľ projektuHlavným cieľom projektu je spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom cielenej obnovy historických parkov v Palárikove a Diósjenő. Hlavný cieľ projektu sa dosiahne realizáciou činností a aktivít zameraných na obnovu parkov, rešpektujúc historický priestor s kvalitami pôvodnej koncepcie a kompozície parkov, spolu so zakomponovaním nových atraktívnych prvkov, čím sa výrazne posilní ekologická hodnota predmetných parkov. Tieto činnosti sú zamerané na napĺňanie cieľa programu, presnejšie priority č. 2 Ochrany prírodných hodnôt. Okrem toho navrhované činnosti a aktivity zabezpečia plnenie špecifických cieľov ako zabezpečiť aktívny prístup k ochrane kultúrno-historických a prírodných hodnôt týchto parkov, posilniť pro-environmentálny postoj obyvateľov obcí a priľahlého okolia s dôrazom na ochranu prírody, zvýšiť funkciu parkov ako miesto pre každodennú rekreáciu a šport, ponúknuť parky ako demonštračné objekty v procese vzdelávania budúcich odborníkov, posilniť povedomie obyvateľov o vlastnej histórii, vymeniť si skúseností v oblasti obnovy a starostlivosti o historické parky a tým podporiť rozvoj hospodárskeho potenciálu hraničných regiónov vytvorením dobrých východiskových podmienok pre rozvoj cezhraničného turistického ruchu.Všetky plánované aktivity v rámci projektu prispejú k vytvoreniu a posilneniu spoločných väzieb, ktoré dávajú nové dimenzie a podporujú dosiahnutie strategických cieľov programu. Bude sa zvyšovať znalosť verejnosti o počte obyvateľov a prírodných hodnôt týchto chránených oblastí , ktorá je čiastočne zodpovedná za návrh 2.2 . spoločný záujem o životné prostredie. Achievements: It is an important goal to preserve our cultural and natural values that our ancestors left us. However, the parks around Palárikovo (SK) and Diósjenő (HU) have become neglected due to financial issues. Slovak forestry state company, LESY SR, and one of the Hungarian forestries, Ipoly Erdő, decided to change this. The main goal of the project was the joint preservation of natural and environmental values through the targeted reconstruction of historical parks in Palárikovo and Diósjenő. The partners did not only improve the natural environment but they took into consideration the original concepts from the 18th century and added new elements including playground for children, nature trails, picnic places and a peek point to make the places more attractive for the local population as well as tourists. The development concept also included the demonstration of the local history to strengthen the local identity.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.4%   732 565,34
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website