Search for European Projects

Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine / Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon (HU-SK FOR FORESTS)
Start date: Nov 30, 2012, End date: Nov 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

A projekt stratégiai célja a természeti értékek védelme, az általános célok az alábbiak:-A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai fennsík egyes természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása (állagmegőrzése) erdőszerkezet átalakításával és az őshonos fafajokból álló állományszerkezet biztosításával, invazív növények visszaszorításával. -Természetvédelmi és NATURA 2000 területeken folytatott, természetközeli erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés.Konkrét célok:-Természeti értékek megőrzése, helyreállítása erdőszerkezet átalakítással: A fejlesztési cél a termőhelyidegen, nem őshonos erdőállományok átalakítása a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokkal jellemezhető, stabil fenntartható életközösségekké. Kiegyensúlyozott erdei környezet megtartása (erdei klíma, talaj és hidrológiai viszonyok). A pályázatban szerepeltetett forrás a folyamat megindítására ad lehetőséget.-Élőhely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A fejlesztési cél az őshonos állományokba ékelődött és onnan folyamatosan továbbterjedő invazív fajok (akác, bálványfa, japán keserűfű) visszaszorítása. -Élőhelyvédelemi beruházás: A fejlesztési cél mobil, szerelhető közelítőcsúszdák beszerzése, mellyel a meredek, feltáratlan területeken lévő erdőrészletekben természetvédelmi szempontból is fontos kíméletes közelítés, így a szükséges fahasználatok természetkímélő elvégzése válik lehetővé.-A szélvihar kárral sújtott erdőkben a természetközeli erdőgazdálkodás során megteremteni a feltételeket a természetesen felújult erdőállományok (tölgyesek, bükkösök és tölgyes bükkösök) fejlődésére, illetve a jelentős vadkárok megakadályozása.-Vadkárokkal sújtott erdőállományok szerkezetátalakítása és telepítés a szálerdő alatt./Lesy > Projekty EU > Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Názov projektu: Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planineAkronym: HU-SK FOR FORESTSIdentifikačné číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0354Názov vedúceho partnera: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő RészvénytársaságNázov cezhraničného partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnikZačiatok realizácie projektu: 01. 12. 2012Ukončenie projektu: 30. 11. 2014Výška podpory z ERDF: 657 559,53 EURWebová stránka projektu: www.huskforforests.ipolyerdo.huZdôvodnenie projektuNa konferenciách ministrov o ochrane lesov sa pravidelne vracia téma ochrany lesov v jednotlivých regiónoch a zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesa. Projekt „Spoločne za ochranu prirodzených lesov v pohoriach Börzsöny, Cserhát Štiavnické vrchy a na Krupinskej planine“ dáva priestor na spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými štátnymi lesníkmi, spája regionálne iniciatívy v záujme štátnych lesov a spolupracujúcich regiónov. V poslednom čase časté prírodné katastrofy stavajú lesníkov pred neľahké úlohy. Medzi inými v júli 1999 na slovenskej strane vznikli obrovské škody spôsobené vetrom, lesy na podmáčanej pôde v plne olistenej korune neodolali silnému vetru. Nakoľko úroda žaluďov a bukvíc bola veľmi bohatá, nebola potreba umelého zalesňovania veľkého rozsahu a vo vzniknutých veľkoplošných mladinách našla zver vynikajúce prostredie pre seba a spôsobila veľké škody. Niekde boli dubiny tak poškodené, že ich prerástli hrab i agát, resp. už nie je možné z nich vypestovať kvalitné dubiny. Na maďarskej strane v lesoch obhospodarovaných vedúcim partnerom sa rozšírili invazívne druhy (agát, pajaseň, pohánkovec japonský) v takej miere, že pôvodné druhy a nimi tvorené spoločenstvá sa nedokážu sami obnovovať prirodzenou cestou. Partneri v rámci projektu chcú stabilizovať ohrozené rovnoveké a homogénne porasty a premeniť ich na porasty heterogénne z viacerých pôvodných druhov. Obsahová stránka projektu je uskutočnenie lesopestovných prác a činností v záujme ochrany lesa, ktorých výsledkom bude trvalé plnenie úloh lesa - hospodárskych, ochranných a rekreačných nárokovaných širokou verejnosťou - spoločnosťou.Hlavný cieľ projektuHlavným cieľom projektu je ochrana prírodných hodnôt, všeobecné ciele sú nasledovné: - Udržanie a obnova prírodného prostredia v pohoriach Börzsöny, Cserhát, Štiavnické vrchy a na Krupinskej planine zmenou a zabezpečením pôvodnej drevinovej štruktúry lesných porastov a potlačením invazívnych druhov,- Rozvoj technológií viažucich sa na prírode blízke obhospodarovanie lesov na územiach ochrany prírody a NATURA 2000. Špecifické ciele: - Ochrana a obnova prírodných hodnôt zmenou štruktúry lesných porastov. Rozvojovým cieľom je premena stanovištne nevhodných, nepôvodných porastov na porasty stanovištne vhodné, charakteristické pôvodnými druhmi, stabilné a udržateľné spoločenstvá. - Udržanie vyrovnaného lesného prostredia (klimatické, pôdne a hydrologické pomery). - Obnova prostredia potláčaním invazívnych druhov. Rozvojovým cieľom je potlačenie invazívnych druhov vklinených do pôvodných porastov a šíriacich sa ďalej (agát, pajaseň, pohánkovec japonský). Investície do ochrany prírody: - Rozvojovým cieľom je obstaranie mobilného, montovateľného približovacieho šmyku, ktoré nám umožní z hľadiska ochrany prírody v ťažko prístupných terénoch ohľaduplné približovanie a prírode blízke obhospodarovanie lesa. - V lesoch postihnutých veternou kalamitou v rámci prírode blízkeho obhospodarovania vytvoriť podmienky na rozvoj prirodzene obnovených porastov (dubiny, bučiny, dubové bučiny) a aj zabrániť značným škodám spôsobených zverou. - Zmena štruktúry porastov poškodených zverou a podsadba. Achievements: One of the tasks of the forestries in both countries is to protect the natural values of the area belonging to them. The project set as an objective the restoration and maintenance of natural habitats (preservation) and the restructuring of forest tree species stocks to ensure the suppression of invasive plants. Practically, it means that the foresters try to weed out all black locusts (invasive) because they grow too fast and do not let young oak trees grow, which is the native tree in those areas. In order to achieve this, appointed lands were closed off by fences (against forest animals), they were cleaned from alien plants, and oak trees were planted. The partners look after their lands, continuously monitor their status and do the necessary activities for at least 7 more years until the young oak trees are grown enough. In other areas, trees of heaven and Japanese knotweed were wed out to discourage further spreading of these invasive species.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 83%   657 559,53
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website