Search for European Projects

Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete
Start date: Dec 31, 2010, End date: Jun 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Primárne vzdelávanie a oblasť starostlivosti o mládež je cieľom činnosti všetkých zúčastnených partnerov. Vzdelávací proces kladie v súčasnej dobe na mladého človeka neustále nové a nové požiadavky a doba prináša úskalia a nebezpečenstvá, s ktorými sa mladý človek na svojej životnej dráhe musí vyrovnávať. Často sa dostáva na rázcestie, kde je pokúšaní a zvádzaní na zlo, ktoré často nevie správne odhadnúť. Našou snahou je postarať sa o mladého človeka a poskytnúť mu vzdelávanie v rozsahu, ktoré zabezpečí jeho rozhľadenosť a uplatnenie v ďalšom živote, ale taktiež postarať sa o to, aby negatívne javy, ktoré na neho číhajú dokázal správne rozpoznať, eliminovať a odolať im. Tu sa stretávame s nerovným súbojom medzi pokušeniami doby a tým, čo škola mladému človeku ponúka.  Aby sme mladých ľudí správne nasmerovali a hlavne dostali ich od PC, potrebujeme podnietiť ich záujem o šport a pohyb, čo rieši atraktívnosť športu vo fit - triedach.Tématická sieť, ktorú chceme vytvoriť bude zárukou efektívneho odovzdávania spôsobov zdravého životného štýlu, nových výchovno-vzdelávacích metód. Proces vzdelávania chceme obohatiť o zážitkové formy učenia s cezhraničným dopadom na poznanie kultúry partnera a jazykových znalostí. Ďaľším námetom na rozvoj poznania mladého človek je  formou tvorivých dielní podnietiť  získavanie manuálnych zručností mladého človeka, vzbudenie estetického cítenia a taktiež spojitosť s tradičnými remeslami. Výmenným obchodom výrobkov vyrobených v dielňach chceme podnietiť u mladých ľudí podnikavého ducha a podať základné princípy podnikania. Športové súťaže a podujatia majú u mladých vybudovať správny vzťah k súťaživosti a podnietiť zásady zdravého životného štýlu s orientáciou na podporu psychosomatického zdravia. Hlavným zámerom zapojenia športu do škôl a aktivít mimo nej je takpovediac "dostať deti od PC". Realizáciou projektu prispejeme k výmene informácií medzi školami a inštitúciami smerujúcim k zdravému životnému štýlu, otvoríme možnosti diskusie a výmeny akcií, metód, foriem, ktoré do teraz využívali a doplníme ich o nové poznatky získané od partnerov. Prispejeme tak k obohateniu pedagógov, ktorí v sfére školstva a práce s mládežou využívajú každú príležitosť na inováciu, aby boli atraktívne pre potreby svojich klientov - detí. Achievements: Hlavným cieľom projektu bola výmena skúseností a vedomostí medzi inštitúciami z oblasti základného vzdelávania z Poľska a zo Slovenska, ako aj vytvorenie inovačných metód vzdelávacieho procesu a podpory športu v školách. Cieľom zaujímavej formy aktivity je motivácia detí k zdravému životnému štýlu, predstavenie možností ako tráviť voľný čas iným spôsobom ako sedením pred počítačom. V rámci projektu boli v dvoch školách na poľskej a slovenskej strane vytvorené a špecializovaným vybavením vybavené triedy fitnes, vďaka ktorým sa v školách vedie individuálny, zaujímavý program telesnej výchovy. Dôležitým prvkom je fakt, že vypracovaný program bol prispôsobený k potrebám hendikepovaných detí, ktoré navštevujú školy zúčastňujúce sa v projekte. Boli zorganizované taktiež výmeny žiakov, počas ktorých deti okrem oboznamovania a aktívneho trávenia času vytvorili vlastný, poľsko-slovenský slovníček. Samy si vyberali slová a výrazy, ktoré sa v slovníčku majú nachádzať, a taktiež ho samostatne ilustrovali. Pre pedagógov obidvoch škôl to bola príležitosť na výmenu skúseností a vedomostí, predovšetkým z toho dôvodu, že metodika práce, hlavne s hendikepovanými deťmi, je v Poľsku a na Slovensku trochu iná. Bola to taktiež príležitosť na nadviazanie dlhodobej spolupráce. V rámci projektu boli vypracované a vydané dve publikácie pre pedagógov: Inšpirácie zdravého životného štýlu na Slovensku a v Poľsku, ako aj Návrhy podporovania a rozvíjania osobnosti dieťaťa – efekty slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce. Tieto publikácie obsahujúce príklady dobrej praxe boli odovzdané aj iným školám v regióne.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 82.4%   176 979,52
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants