Search for European Projects

Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města
Start date: Apr 30, 2009, End date: Jan 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Euroregion Beskydy leží v příhraničním území tří zemí a má výborné předpoklady pro rozvoj všech druhů turismu. Problémem území je stagnující počet domácích i zahraničních turistů, kteří přijíždějí především ze sousedních zemí. Efekt, vyjádřený tržbami pobytových turistů, je stále velmi malý. Problém - nedostatečné využití potenciálu CR v regionu, způsobený nedostatečným marketingem a propagací služeb, slabou spoluprací jednotlivých subjektů. Projekt je zaměřený na propagaci území ERB a CR v něm. Významnou měrou tak přispěje k informovanosti a popularizaci výsledků a výstupů dalších, zejména investičních projektů, které jsou a budou v oblasti CR a této prioritní osy realizovány. Může se tak stát jejich doplňkem. Forma propagace:-televizní vysílání reportáží o aktuálním dění, medailonů věnovaným turistické (přírodní atraktivity území, sportovně turistické využití území) a kulturní nabídce příhraničí, medailonů známých osobností zaměřených na propagaci území a aktivit v něm. Pořady vysílány prostřednictvím kabelového vysílání ve městech Frýdek-Místek, Bielsko-Biala, Osvětim, Skočov, internetových stránek a dle možností vybrané pořady také v rámci regionálního vysílání místních televizí. Minimální celková délka vyrobených pořadů: VP- 800 minut, PP-180 minut. Premiérově bude odvysíláno VP cca 10 min/týden, PP 10 min/měsíc.Minimálně 50% pořadů vyrobených v rámci projektu bude opatřeno jazykovou mutací (překlad nebo titulky) a odvysíláno v partnerském regionu.-výroba prezentačního DVD o přírodním a kulturním dědictví polské a české části euroregionu v českém a polském jazyce se zaměřením jak na letní, tak nazimní aktivity CR (bude vycházet z vyrobených pořadů). -vytištění 2 reklamních prospektů euroregionu k propagaci území, místních přírodních a společensko-kulturních hodnot a kulturního dědictví (folklór, lidovézvyky, tradiční výrobky a služby, kuchyně apod.). Achievements: Euroregion Beskydy leží na území tří států a má výborné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Projekt byl zaměřen na intenzivní propagaci území Euroregionu Beskydy na obou stranách hranice. Cílená propagace přiblížila aktuálními informacemi a propagačními materiály území Euroregionu Beskydy nejen turistům a zájemcům o aktivity v oblasti cestovního ruchu, ale i široké veřejnosti v území. Propagace byla realizována v následujících podobách: reportáže v televizním vysílání o aktuálním dění v Euroregionu zaměřené na informace a zajímavosti v oblasti cestovního ruchu (kabelová televize, regionální televize, internetové stránky), realizace prezentačního DVD o přírodním a kulturním dědictví na české a polské straně Euroregionu, zhotovení dvou reklamních prospektů Atraktivity Euroregionu Beskydy a Putování za kulturním dědictvím Euroregionu Beskydy, které obsahují propagaci území Euroregionu s informacemi o místních přírodních a společensko-kulturních hodnotách a kulturním dědictví . Projektem se podařilo podpořit společnou propagaci euroregionu na obou stranách hranice. Projekt přispěl ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti a návštěvníků/turistů o aktivitách v území euroregionu, a naplnil tak zcela specifický cíl oblasti podpory 2.2, kterým je rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti. http://www.tvportaly.cz/beskydy
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   156 621,85
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants