Search for European Projects

Spojení příhraničních obcí Pišt (CZ) - Bolesław (PL) v rámcích zlepšení komunikační přístupnosti prostoru pohraničí
Start date: Dec 31, 2008, End date: May 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Zlepšení komunikačního propojení mezi obcemi Píšť CZ a Krzyżanowice PL je jedním z prioritních úkolů pro řádný rozvoj, oživení a posílení přeshraničních kontaktů obyvatel v této příhraniční oblasti. Před přistoupením partnerů projektu do Schengenského prostoru zde existoval hraniční přechod pro malý pohraniční styk, který byl využíván chodci, cyklisty a motocyklisty. Byl využíván zejména obyvateli obou obcí a obcí, které na ně přímo navazovaly. Hraniční přechod neumožňoval projíždět vozidly, o čemž svědčí jeho technické parametry a současný stav silnice spojující obě obce. Důvodem k realizaci projektu je nutnost zlepšit příhraniční část silnice spojující obě obce v úsecích, které nesplňují technické parametry pro obousměrnou komunikaci pro motorová vozidla podle platných předpisů. Rekonstrukce silnice umožní rychlejší cestování obyvatel z příhraničí do Ostravy, Hlučína, Opavy, Krzyżanowic, Ratiboře a jiných obcí ratibořského okresu. Šířka stávající vozovky, jejíž parametry budou po provedení opravy sjednoceny, se pohybuje od tří do čtyř metrů. Jelikož realizace opatření nebude mít značný vliv na změnu povrchu povodí ani na počet odváděných dešťových srážek, bude probíhat i nadále do stávajících silničních příkopů. Realizace úkolu zahrnuje úpravu a vyčištění propustí a cestních příkopů. Podél vozovky bude provedeno zpevnění krajnic, zřízen chodník v délce 250 běžných metrů a budou vytvořeny sjezdy na polní cesty. Projekt předpokládá také dovybavení stavbami drobné architektury, instalaci laviček a odpočívadel podél chodníku a instalaci košů na odpadky. Pro zvýšení estetické hodnoty silnice budou podél celého dotčeného úseku vysázeny málo a velkolisté lípy, bude vytvořena Lipová alej.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   260 411,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants