Search for European Projects

Soorten als drager van Biodiversiteit (SOLABIO)
Start date: Sep 30, 2008, End date: Mar 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

De naam SOLABIO is de afkorting van Soorten en Landschappen en de dragers van de BIOdiversiteit. Samen met 27 partners uit Vlaanderen en Nederland zetten ze zich in voor het behoud van onze soorten. In veel gevallen gaat het om dezelfde bedreigde soorten groepen. SOLABIO ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Bij die activiteiten proberen de projectpartners maximaal de lokale stakeholders te betrekken om de biodiversiteitsdoelstellingen te behalen. Uitgangspunt hier is duidelijk: natuur en milieu maken onlosmakelijk deel uit van de economische en socioculturele ontwikkeling van een regio.Het gaat hier over een project met vele concrete realisaties op terrein (118 sinds de start van het project) ten behoeve van de soorten. Het is een grootscheeps leerproces waarbij de best practices tussen de vele partners worden uitgewisseld. De kennis en ervaring moeten leiden tot concrete beleidsvoorstellen. Alle acties worden continu doorgelicht in functie van een evaluatieproces (zowel procesevaluatie, als opvolging biodiversiteitstrends). Hiermee wil SOLOABIO de leefomgeving van niet minder dan 157 verschillende soorten verbeteren.Het project is opgebouwd rond vier hefboomprojecten:-Menselijke Infrastructuur en Industrie als springplank voor soorten-Agrarische landschappen, thuishaven van vele soorten-Soorten aan de rand van…-BEEKDALEN: bron van diversiteit Achievements: In het project SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit, kortweg SOLABIO, werkten 27 partners uit de hele grensregio samen aan het behoud van diverse soorten dieren in onze natuurgebieden. Verspreid over maar liefst 238 locaties en 197 (deel)gemeenten werden er 112 concrete terreinacties uitgevoerd. De SOLABIO-partners hebben met deze acties het behoud van de 140 soorten willen stimuleren.Een aantal acties heeft een positief effect gehad op de aanwezigheid van bedreigde soorten. Zo heeft Staatsbosbeheer na de uitvoering van werken voor het eerst in jaren de gladde slang, een zeldzame soort, teruggevonden in dit gebied, aldus Marian Gerard, projectverantwoordelijke van SOLABIO. Daarnaast kon men ook vaststellen dat diverse doelsoorten, zoals patrijs en gele kwikstaart, drie keer meer territoria hadden in de door hen ingezaaide akkerranden vergeleken met de akkerranden in de buurt.Het project werd opgebouwd rond vier hefboomprojecten:• Menselijke Infrastructuur en Industrie als springplank voor soorten• Agrarische landschappen, thuishaven van vele soorten• Soorten aan de rand van…• BEEKDALEN: bron van diversiteitNu het project is afgelopen, kan SOLABIO terugblikken op 112 concrete terreinacties die verspreid over 238 locaties in 197 gemeenten/deelgemeenten in de grensregio Vlaanderen-Nederland werden uitgevoerd. Elk van die acties paste binnen één van de 4 hefbomen. Naast het uitvoeren van gekende inrichtingsmaatregelen en beheermaatregelen werden nieuwe maatregelen gedemonstreerd en getest. Al die acties hebben bijgedragen tot het verbeteren van de algemene ecologische kwaliteit van de grensregio Vlaanderen-Nederland en het herstel van natuurlijke habitats en systemen.Over heel wat themas is nuttige informatie verzameld voor mensen die in de praktijk aan de slag gaan om bij te dragen aan het behouden van de biodiversiteit. Deze informatie is, samen met enkele illustratieve cases, neergeschreven in één overkoepelende en zeven thematische publicaties.In deze publicaties worden, op basis van de opgedane ervaringen, suggesties geformuleerd naar de partners, betrokken actoren en het Vlaamse en Nederlandse beleid.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   4 345 354,45
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

26 Partners Participants