Search for European Projects

SEAL for Innovation
Start date: Jul 1, 2016, End date: Jul 31, 2017 PROJECT  FINISHED 

Дългосрочното устойчиво развитие и интелигентен растеж на 51 СОУ “Елисавета Багряна” и социално включване на всички ученици. …….След приемането на новия закон за рефомиране на образованието, 51 СОУ планира да кандидатства за иновативно училище. Заглавието на проекта ни - “SEAL (Science, Empathy/Emotions, Art, Languages) for Innovation” – отразява концепцията ни за иновативност, а тя е модернизиране на учебния процес и програми чрез свързване на ИКТ и нови методологии; развитие на емоционалната интелигентност за постигане на знания, умения и компетеции необходими на учениците за 21 век. Затова Проектът “SEAL for Innovation” цели чрез участие в обучителни курсове на учители, психолози и ръководители да се подготвят като ключов персонал за реформи като създадат програми и приложат нови подходи и методи в преподаването, за да може 51 СОУ кандидатствайки пред МОН да бъде признато за иновативно според новия Закон за предучилищно и училищно образование. Те ще се изучат да използват изследователски и проектно-базиран метод, ситуативен и проблемно ориентиран подход като, учене чрез наблюдение, които ще съчетаят с интердисциплинарно обучение за да развият в учениците компетентности нужди за личностното израстване и предизвикателствата на 21 век. Тези подходи съчетани с ефективното използване на ИКТ да могат да развият емоционалната и социална интелигентност на учениците, да дадат поле на изява на креативността, толерантността, отговорността, лидерство, предприемачеството чрез екипна работа, сътрудничество и съпреживяване. Така да бъде изграден навик за учене през целия живот, който ще ги направи независими и щастливи хора.Планираните 19 мобилности ще:---спомогнат да станем модел за иновативност,---изравнят качеството на образованието ни с други училища от ЕС и---осигурят устойчивото развитие на 51 СОУ. Придобитите компетентности от персонала, участващ в проекта ще допринесат за увеличаване на европейското измерение, на училището като част от своя стратегически план за устойчиво развитие в бъдеще. Училището да има доминираща група, състояща се от преподаватели, психолози и ръководители, които да подобрят учебният процес и променят учебното съдържание, които да отговорят на новите реалности. Новата техники, които ще им позволят да постигнат това са: Изследователски подход, които приближипроблемни-базирани подходи за изграждане на мисловни умения от по високо ниво, Да активира иновативни методи на обучение, които се интегрират с помощта на информационните технологии, inquiry- и да насърчава интегрирането на ресурсите, които са извън училищните стени /например музеите/ като:1. Сътрудничество2. Проектно базирано обучение3. Съпреживяване Развиване на емоционална интелигентност
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants