Search for European Projects

sazování užívání dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů - propagace a poradenství (CZ.04.4.83/5.1.00.1/0035)
Start date: Jan 20, 2005, End date: Apr 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je zvýšit využívání dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů jako obnovitelné suroviny na obou stranách hranice (nahrazení jiných neobnovitelných surovin). Nástrojem, který projekt používá, je propagace nezávislé certifikace lesů a výrobků ze dřeva, zaručující splnění ekologických i sociálních kritérií mezinárodně uznávaného systému FSC. Projekt se věnuje problému chybějícího poradenství a osvěty v regionu. Je zaměřen na několik cílových skupin: 1. Odborná veřejnost, lesnické, dřevařské podniky a obchodníci v regionu budou moci díky projektu využívat poradenského servisu, skládajícího se ze specializovaných webových stránek, stálé telefonní linky, e-mailového bulletinu a distribuce informačních materiálů. Tyto výstupy projektu budou informovat o konceptu a praktických záležitostech certifikace a napomohou podnikům certifikovat lesy a dřevěné výrobky. Tím přispějí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na domácím, rakouském a evropském trhu. 2. Vzhledem ke spotřebitelské veřejnosti v regionu bude vedena informační mediální kampaň, jejíž cílem je zvýšení zájmu o dřevo z šetrně obhospodařovaných certifikovaných lesů a posílení obecného povědomí o ekologických otázkách (zejména pak ochraně lesních ekosystémů) a významu odpovědného nakupování. Osvětové působení projektu bude násobeno pomocí vyškolení pracovníků center ekologické výchovy na Jižní Moravě o konceptu certifikace. 3. Cíle projektu budou dosahovány prostřednictvím výměny know-how s rakouským partnerem (stáže a pracovní plánovací a hodnotící setkání). Partnerem projektu je rakouská pobočka renomované mezinárodní organizace Světový fond ochrany přírody (WWF), jež se dlouhodobě věnuje ekologickému lesnímu managementu a stála u zrodu certifikace FSC. Partneři budou dále spolupracovat na vytvoření a rozvoji přeshraniční databáze certifikovaných podniků a výrobků. Cílem této aktivity je prohloubit propojení jihomoravského a rakouského trhu a přispět tak k trvale udržitelnému rozvoji regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   404 662,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants