Search for European Projects

Rytro i Wyżne Rużbachy - europejskie sąsiedztwo
Start date: May 31, 2009, End date: May 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Istotą projektu jest zespół wspólnych transgranicznych działań będących środkiem zaradczym na takie samie problemy występujące po obu stronach granicy: w Rytrze i Wyżnych Rużbachach. Problemy te związane są z niedostatecznym wykorzystaniem potencjału turystycznego jakim dysponują obydwie gminy. Ich rozwiązanie będzie istotnym impulsem pobudzającym rozwój terenów objętych projektem i wpłynie na kluczowe sfery życia mieszkańców pogranicza: podniesienie poziomu zamożności, umożliwi przekwalifikowanie z sektora rolnego na usługowy oparty na turystyce (głównie poprzez wzrost ilości i jakości usług gospodarstw agroturystycznych), a także wpłynie na integrację społeczną, kształtowanie się postaw obywatelskich otwartych na europejskie sąsiedztwo i umiejętność podejmowania współpracy w imię wspólnych celów. Listę podjętych w Projekcie działań można streścić w kilku punktach:1. Wspólna organizacja imprez pobudzających ruch turystyczny2. Propagowanie agroturystyki na terenie objętym projektem3. Stworzenie i wdrożenie wielofunkcyjnej platformy internetowej (systemy rezerwacyjne i transakcyjne, promocja i wymiana informacji)4. Tworzenie nowych produktów turystycznych oraz budowanie marki już istniejących5. Publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych. Achievements: Celem projektu było pobudzenie ruchu turystycznego w Rytrze po stronie polskiej oraz Wyższych Rużbachach po stronie słowackiej poprzez organizację licznych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych. W ciągu trzech lat trwania projektu odbyło się ponad 90 rozmaitych wydarzeń, w tym między innymi Maraton Wyszegradzki, Targi Kultury, Folkloru i Rzemiosła, rajdy turystyczne, wystawy malarskie, turnieje rycerskie czy sympozja rzeźbiarskie. Efekty tych ostatnich w postaci pięciu kamiennych rzeźb zostało wystawionych jako stała ekspozycja w Wyższych Rużbachach. Dodatkowym elementem projektu było propagowanie agroturystyki na terenie objętym projektem – przeprowadzony został audyt gospodarstw agroturystycznych w regionie i wskazane możliwe ulepszenia. W ramach projektu powstała strona internetowa www.rytro-ruzbachy.eu, zawierająca informacje na temat regionu, w tym podpowiedzi gdzie zanocować i co odwiedzić. Wydane zostały również dwa albumy promujące region, w tym polsko-słowacka regionalna książka kucharska Smaki pogranicza-kulinarne zwyczaje mieszkańców Rytra i Wyższych Rużbachów.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   688 890,00
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants