Search for European Projects

Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území
Start date: May 31, 2010, End date: Nov 2, 2011 PROJECT  FINISHED 

Partneři projektu navzájem spolupracují dlouhodobě, a to v různých oblastech, mj. i v oblasti požární ochrany a zvýšení bezpečnosti. Šest sborů dobrovolných hasičů (SDH), které pod tyto obce spadají, navzájem spolupracuje při různých zásazích (např. požáry, povodně, dopr. nehody). Jedná se o tyto SDH:- ČR: SDH Červený Kostelec, SDH Stolín a SDH Lhota- PR: SDH Braszowice, SDH Stolec a SDH TarnówZ dosavadních zkušeností vyplývá, že spolupráce č. a p. hasičů je nezbytná především v případě ekologických havárií a povodní a dále v oblasti prevence bezp. rizik, tzn. výměna zkušeností, zvyšování osvěty mezi hasiči a obyvateli regionu.Zapojené SDH však nemají v souč. době potřebné vybavení pro účinné odstraňování ekolog. havárií a povodní. Proto bude nezbytné vybavení v rámci projektu zakoupeno.SDH obou partnerů se navíc potýkají s problémem zastarávající hasičské techniky, což má za následek sníženou akceschopnost těchto jednotek a schopnost vzájemné pomoci v příp. živelných pohrom či jiných mimoř. událostí. Stávající hasičská technika je 20-30 let stará a je velice poruchová, tedy nespolehlivá.Z tohoto důvodu budou pořízeny 2 nové požár. automobily pro tyto SDH:- ČR: SDH Červený Kostelec- PR: SDH BraszowiceV rámci projektu se dále uskuteční společné semináře, soutěže a cvičení č. a p. hasičů. Každé ze spol. cvičení bude zaměřeno na určité téma (požár, dopravní nehoda, odstraňování ekolog. havárií). Cílem je výměna zkušeností.Pro zvýšení osvěty mezi žáky škol se uskuteční besedy na školách zaměřené na pravidla bezpečného chování v přírodě a ochranu životního prostředí.Další překážkou ve vzájemné spolupráci č. a p. hasičů bývá často jazyková bariéra. Z toho důvodu bude v rámci projektu vytvořen slovník č. a p. frází/slov, a to nejen pro hasiče, ale i pro další složky integrovaného záchranného systému (IZS).Zapojené SDH působící pod městem ČK jsou zařazeny mezi výjezdové jednotky JPO II. SDH Braszowice je zapojena do celostátního IZS.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants