Search for European Projects

Rozvoj partnerství a přeshraničních vazeb při obnově kulturního dědictví ve správě Paulínů
Start date: Apr 30, 2009, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Důvodem předložení projektu je záměr rozšíření přeshraniční spolupráce v oblasti kultury a kulturního dědictví. Potřeba podání projektu vychází z nedobrého stavu sakrálních kulturních památek, které jsou důležitou součástí atraktivity česko-polské příhraniční oblasti z hlediska cestovního ruchu. Obnova a ochrana kulturního bohatství, např. památek včetně sakrálních staveb je na prvním místě mezi vyjmenovanými aktivitami v oblasti podpory 2.2. Podpora rozvoje cestovního ruchu. Potenciál rozvoje přeshraničních kontaktů při realizaci tohoto projektu je dán tím, že realizátorem projektu jsou na české i na polské straně římskokatolické farnosti spravované řádem Paulínů. Působení Řádu Paulínů bylo v České republice nedávno obnoveno právě díky vyslání kněží z Polska. Realizace projektu bude spočívat v souběžné obnově dvou kulturních památek - obnově fasád kostelů v Ostravě-Přívoze a v Mochowě a také v realizaci souvisejících aktivit. Půjde o vytvoření společné tradice poutních slavností, které se nabízejí vzhledem ke společnému zasvěcení obou kostelů Panně Marii. Pro tyto poutní slavnosti budou organizovány společné kulturní, společenské a náboženské programy s účastí z obou stran hranice. Bude tak vytvořen nový produkt podporující přeshraniční cestovní ruch. Další částí projektu bude vytvoření dvojjazyčného informačního bodu u obou kostelů (interaktivní informační panel). Achievements: Realizací projektu došlo k souběžné obnově dvou kulturních památek, kostela Neposkvrněné Panny Marie v Ostravě - Přívoze a kostela Svaté Trojice a Panny Marie Czenstochowské v Mochowě, a k realizaci doprovodných aktivit v podobě poutních slavností a s nimi spojených kulturních, společenských a náboženských programů. U obou kostelů byly vytvořeny interaktivní dvoujazyčné informační panely. Realizací projektu byl vytvořen nový produkt cestovního ruchu a vznikly nové aktivity v oblasti kultury a kulturního dědictví v rámci církevní turistiky. Realizátorem projektu byly na české i na polské straně římskokatolické farnosti spravované řádem Paulínů, k jehož obnově došlo v České republice s příchodem kněží z Polska. Na realizaci projektu po celou dobu pracoval společný projektový tým. Oba partneři individuálně řešili obnovu kostelů, společně realizovali česko-polské církevní společenské a kulturních akce. Projektem se podařilo vytvořit novou formu cestovního ruchu – církevní turistiku. Byly obnoveny církevní památky a obnoveny staré tradice poutí a bohoslužeb v podobě nových společných přeshraničních aktivit. Došlo k podpoře rozvoje mezilidských vazeb obyvatel a návštěvníků obou míst a k prohloubení a rozšíření spolupráce obou partnerů v oblasti netradičního pojetí cestovního ruchu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 77.8%   593 563,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants