Search for European Projects

řeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa (Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa)
Start date: Jun 30, 2009, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Zdravotnické záchranné služby v Euroregionu Nisa dlouhodobě spolupracují v rámci krizového řízení.I přes dlouholetou zkušenost a velké množství ošetřovaných cizinců (Poláků v ČR,Čechů v PR) vykazuje současný stav vážné nedostatky,které neumožňují prohloubení a zintenzivnění spolupráce.Jsou jimi:1.absence jednotné koordinace zásahů2.rozdílná hustota sítě záchranných služeb (v PR velké vzdálenosti,špatná prostupnost terénu)3.jazyková bariéra-záchranáři nehovoří jazykem partnera,jednojazyčné formuláře4.cizinci jsou při ošetření v zemi partnera zde léčeni (cizí jazyk,problémy s refundací nákladů za léčení)5.počet sanitek neumožňuje přeshraniční zásahy,aniž by se zhoršila dostupnost na vlastním území6.rozdílná legislativa upravující přeshraniční zásahy7.rozdílná identifikace záchranářů a sanitních vozůTyto nedostatky narušují nejen běžnou práci záchranářů v obou zemích,ale mohou ohrozit i postupy v případě nenadálých situací a katastrof (hromadné dopravní nehody, povodně, vichřice, požáry).Realizací projektu dojde k odstranění či zmírnění negativních důsledků uvedených nedostatků těmito aktivitami:1.zřízení 2 koordinačních středisek (1 v ČR,1 v PR) koordinujících přeshraniční zásahy2.společná teoretická příprava-a)pravidelná setkávání pracovních skupin z ČR a PRb)společné odborné konferencec)jazyková školení záchranářůd)průzkum legislativních podmínek pro přeshraniční zásahy3.společná cvičení českých a polských záchranářů4.výměnné stáže pracovníků5.nákup 4 vybavených sanitních vozů určených mimo jiné pro přeshraniční zásahy (2 v ČR,2 v PR) a umístěných ve výjezdových stanovištích blízko státní hranice6.vytvoření a vydání oboustranného česko-polského slovníku pro záchranářePodrobněji viz příloha. Achievements: Jedním z důsledku vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru bylo zvýšení počtu polských a českých obyvatel, kteří navštěvují příhraniční oblast a cestují na druhou stranu hranice. Tato situace je skutečnou výzvou pro zdravotnické služby obou zemí a vyžaduje po nich zejména intenzívní spolupráci při poskytování pomoci v regionu. Projekt Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa.byl spojením řady investičních a neinvestičních aktivit nezbytných pro zlepšení efektivity zdravotnických služeb v příhranční oblasti. Na realizaci projektu se podílela trojice partnerů, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, která převzala úlohu vedoucího partnera, Specializovaná nemocnice-veřejné středisko zdravotní péče ve Zhořelci a Zdravotnická záchranná služba v Jelení Hoře. V rámci projektu byly zakoupeny čtyři specializované sanitní vozy, po dvou na české a polské straně, které byly určeny k provozování v bezprostřední blízkosti státní hranice. Záchranáři pracující v regionu byli vysláni na jazyková školení umožňující komunikaci se zachraňovanými osobami ze sousední země. Také se zúčastnili společných cvičení. Významným prvkem posilujícím přeshraniční spolupráci jednotek z obou zemí byly týdenní výměnné stáže na pracovišti zahraničního partnera, jichž se zúčastnilo 48 pracovníků zdravotnických služeb, po 24 z Polska a ČR. Zkušenosti a závěry ohledně posílení spolupráce byly projednávány v průběhu 8 pracovních setkání a 2 konferencí, které se konaly na obou stranách hranice. Partneři se rozhodli využít intenzívní spolupráci v rámci projektu a z ní vyplývající zkušenosti pro zpracování návrhů změn předpisů. Navrhované změny by měly usnadnit koordinaci činnosti polských a českých zdravotnických záchranných služeb v příhraniční oblasti a zejména usnadnit procedury spojené s překračováním hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   617 177,34
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants