Search for European Projects

řeshraniční komunikační platforma pro jihočeské klastrové iniciativy (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0471)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Jihočeský kraj v současnosti zaznamenává rozsáhlé aktivity v oblasti mapování vzniku odvětvových seskupení (klastrů). Na regionální úrovni byla provedena řada teoretických kroků (analýza latentních klastrů, identifikace odvětví s největším potenciálem pro vznik klastrů, statistická identifikace regionálních klastrů, apod.), v současné době je iniciován vznik cca jedné desítky klastrů. Je možné konstatovat, že Jihočeský kraj má v současnosti velmi významnou pozici v rámci celé ČR, a proto je k získání regionálních konkurenčních výhod nezbytné tento koncept podnikání podporovat. Právě podnikatelská seskupení v regionálně perspektivních odvětvích s integrací vědeckovýzkumných kapacit jsou schopna do budoucna akcelerovat inovační aktivity a jejich přímé vazby na trh. Logicky proto vznikla potřeba těmto aktivitám vymezit vlastní komunikační prostor, který umožní sjednotit, koordinovat, zkvalitňovat rozvoj klastrových iniciativ na území Jihočeského kraje. Předmětem tohoto projektu je vytvoření česko-rakouské komunikační platformy pro jihočeské klastrové iniciativy prostřednictvím následujících aktivit: 1. Vytvoření grafické identity platformy (grafický manuál platformy, webová prezentace, tištěné propagační materiály). 2. Uspořádání zahraniční exkurze pro jihočeské podnikatele a zástupce vědy a výzkumu, záměrem bude sdílení informací a zkušeností mezi českými a rakouskými odborníky a zájemci o vstup do dané tématiky. 3. Zorganizování 2 workshopů zaměřených na facilitaci a best practice, lektorem prvního workshopu bude zahraniční odborník na facilitaci, druhý worshop bude vedený českým expertem. Cílovou skupinou budou opět podnikatelé a zástupci vědy a výzkumu. 4. Příprava, zpracování a distribuce 2 vydání elektronického magazínu zaměřeného aktuální informace z oblasti klastrových iniciativ v Jihočeském kraji. 5. Průběžné konzultace se zástupci klastrových iniciativ – zprostředkování kontaktů, metodické konzultace, dotační příležitosti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   85 440,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants