Search for European Projects

řeshraniční integrovaná zdravotní péče jižní Morava - dolní Rakousko / Grenzüberschreitende integrierte Gesundheitsversorgung Südmähren - Niederösterreich (Zdraví - Gesundheit)
Start date: Oct 17, 2008, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Unter dem Titel Zdraví startet das grenzüberschreitende Projekt zur integrierten Gesundheitsversorgung zwischen Niederösterreich und Südmähren, das Perspektiven für eine mögliche Kooperation und einen Leistungsaustausch über Grenzen hinweg schafft. Die Idee dahinter verbindet zwei Länder und ihre Regionen miteinander. Die vorrangigen Ziele des Projekts sind die enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit, der Wissensaustausch sowie die Abstimmung der Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen. Pod titulem Zdraví realizují rakouská spolková země Dolní Rakousko a Jihomoravský kraj přeshraniční projekt integrované zdravotní péče, který vytváří předpoklady pro možnou kooperaci a výměnu zkušeností s přesahem přes hranici. Myšlenka, která za ním stojí, spojuje dvě země a jejich regiony. Prioritními cíli projektu jsou úzká přeshraniční spolupráce, výměna znalostí a sladění rámcových podmínek ve zdravotnictví. Expected Results: • Abgleich der Gesundheitssysteme der benachbarten EU-Staaten • Synergien finden und damit bessere Nutzung der finanziellen Ressourcen der beiden Länder • Zusammenarbeit in Richtung einer grenzüberschreitenden integrierten Gesundheitsversorgung • Definition gemeinsamer Qualitätskriterien im Bereich Krankenhauspflege, Rettungswesen und Gesundheitsberichterstattung • Verbesserung der Kommunikation der Bevölkerung der Grenzgebiete • Erhöhung des Informationstandes über die regionale Population • Prävention im Sinne der Verbesserung der Lebensbedingungen bezogen auf Umwelt- und Gesundheitsbedingungen in der Region • Austausch von epidemiologischen Daten • Grenzüberschreitende Berichterstattung über aktuelle Infektionskrankheiten • Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der strahlentherapeutischen Behandlung zwischen Südmähren und Niederösterreich • Aufbau der grenzüberschreitenden Kommunikation im Rettungswesen zwischen Südmähren und Niederrösterreich • harmonizace zdravotnických systémů sousedních států EU • hledání synergií a tím lepšího využívání finančních prostředků obou zemí • spolupráce směřující k přeshraniční integrované zdravotní péči • definování společných kriterií kvality v oblasti nemocniční péče, záchranných služeb a zdravotnické administrativy • zlepšování komunikace obyvatelstva příhraničních oblastí • zvyšování informovanosti o populaci v regionu • prevence ve smyslu zlepšování životních podmínek týkajících se životního prostředí a zdravotnictví • výměna epidemiologických dat • přeshraniční informování o aktuálních infekčních chorobách • možnosti spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v radioterapeutické péči • rozšíření přeshraniční komunikace záchranných služeb jižní Moravy a Dolního Rakouska

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 63.8%   181 687,50
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants