Search for European Projects

Res och ät

Målet med projektet är att måltiden ska utgöra ett lika viktigt argument att attrahera inkommande turism som övriga turistprodukter. Projektet tar ansvar för att varumärket Gastro Botnia fortlever och att varumärket utvecklas. Projektets aktiviteter berör fyra huvudområden: • Service• Omvärld• Mat• MarknadProjektet ska utveckla samarbete mellan restauranger i området för att förbättra dessas beredskap att bidra till serviceutbudet för turister och medverka i en gemensam marknadsföring. Short about the project Travel & Dine (Res och ät) The project aimed at developing tourism and the guest´s experience of their meal in the Kvarken region. The project started in June 2008 and ended in November 2011. All in all, 48 meal producers participated in the project.1 The website www.gastrobotnia.com has served as a guide to the businesses. The project participated in several fairs and exhibitions. Tour operators and the media were invited to the businesses, which attracted great media attention. Short video-clips have been filmed in all of the businesses. The films have been put up on YouTube with English subtitles. Conslusion The project has been able to create contacts and convey new skills and information to the businesses. This was mentioned as the most important benefit that the businesses have received from the project. Achievements: Kortfattat om resultaten från projektet Res och ät Etableringsprojektet Res och ät genomfördes av den samordnande stödmottagaren Region Västerbotten. Samarbetspartners var Österbottens turism och Skellefteå kommun. Total budget för projektet var 1 205 624 EUR, varav EU stod för 600 644 EUR. Projektet förbrukade 92,2 % av den totala budgeten. Det tidigare projektet Gastro Botnia Livsmedel genomfördes under åren 2001-2006 med deltagande av ett trettiotal restauranger, ca 150 livsmedelsproducenter och ett tjugotal livsmedelsföretag. De deltagande restaurangföretagen upplevde att de genom projektets aktiviteter utvecklade nätverk med lokala livsmedelsproducenter, att de höjde kvaliteten och kunskapsnivån och att de framförallt fick fler nöjda gäster och ekonomisk nytta. Restaurangföretagen önskade ta ytterligare ett steg för att höja kvalitén på måltidsupplevelsen genom att utveckla samtliga delar. Målgrupper för projektet var Kvarkenregionens turistföretag /måltidsproducenter, som rör sig på hela skalan från restauranger av högsta klass till matställen av enklare typ och som klarar grundläggande krav. I början av år 2009 och 2010 annonserade projektet i de största dagstidningarna i regionen om möjligheten för turistföretag /måltidsproducenter att delta i det nya projektet. Projektets arbetsgrupp valde vid två tillfällen på basen av ansökan ut totalt 48 företag1. Intresset var större på den finska sidan. Inom Kvarkenregionen fanns en uttalad vilja att sätta en tydlig profil och fokus på måltidsupplevelsen. De så kallade mjuka kvalitetsvärdena som mottagande, värdskap, service och omtanke, är allt mer avgörande som konkurrensmedel och måste samordnas med utveckling av de övriga, mer traditionella, delarna av turistprodukten. Byggandet av nätverk är en grundsten i det gränsregionala samarbetet. Inom nationsgränserna har restaurang- och turistföretag ofta egna nätverk. Företag söker inte gärna nya nätverk utanför den invanda sfären. Här ligger den stora potentialen i Kvarkensamarbetet. Projektet hade en unik roll att knyta samman företag och människor i nya samverkande konstellationer för att höja den kvalitativa nivån på regionens produktutbud och därmed stärka turismen i gränsregionen. Projektet var ett kompetensprojekt med målsättning att utveckla Kvarken som en spännande region för måltidsupplevelser. Tanken är att måltiden inte bara handlar om mat och att stilla fysisk hunger, utan att genomtänkta arrangemang omkring själva ätandet ska skapa en optimal upplevelse för gästen. Hög kvalitet på mat och råvaror är grundläggande, men utöver detta bidrar också miljö, dukning, servering och värdskap till helheten. Service och värdskap För att höja nivån på service och värdskap har medverkande företag haft tillgång till experter inom vinkunskap, design, värdskap och mat. Resultatet har mätts genom två s.k. Mystery shopping-besök under sommaren 2011. De hemliga besöken visar att företagen är kunniga i mat och dryck men att det personliga bemötandet ännu behöver finslipas. Omvärld För att veta vad som är aktuellt i vår omvärld har företagen medverkat i inspirationsdagar, utbildningar om marknadsföring, sociala medier, försäljningskunskap, samt resor till råvaruproducenter. Erfarenhetsutbytet mellan deltagande företag har bedömts som speciellt värdefullt. Mat Aktiviteten mat har haft sitt fokus på förbättrade kunskaper i mathantverket. Deltagarna har utbildats i modernt svenskt smörgåsbord, pralintillverkning, dessert, bakning, gröna rätter, lunch, frukost, fine-dining, styckning och bratwursttillverkning. Deltagarna har även haft möten och fört samtal med råvaruproducenter. Marknad Marknadsföring var det som deltagarna i samband med projektstarten var mest intresserade av. Men under projektets gång lyfter deltagarna fram utbildningar och kontakter med andra företagare som det som varit mest värdefullt i projektet. Webbplatsen www.gastrobotnia.com har fungerat som en guide till företagen. Den har även innehållet aktuell information om aktiviteter. I slutet av 2009 genomfördes en imagekampanj i regionens största dagstidningar. Temat för kampanjen var "Magiska måltider". Projektet har deltagit på flera mässor, såsom Resemässan och ELMA-mässan i Helsingfors, Österbottens stormässa, Matfesten i Skellefteå och Matmässan i Kauhajoki samt Balt Tour mässan i Riga. Researrangörer och press har varit inbjudna till Österbotten och Västerbotten och den mediala uppmärksamheten har varit stor. På alla företag har projektet filmat korta videoklipp och tagit bilder. Enligt avtal om upphovsrätt kan företagen använda materialet i sin egen marknadsföring. Filmerna är även utlagda på Youtube och då försedda med engelsk text. Projektet hade inledningsvis en ambitiös aktivitetsplan som nästan har genomförts fullt ut. Planen har förändrats under projektets gång och styrts mer mot utbildningar med resultatet att färre marknadsföringsinsatser genomförts än vad som var planerat, detta för att tillgodose företagens önskemål. Det har varit en stor variation av olika typer av aktiviteter allt för att tillgodose kockar, serveringspersonal och företagarens mer administrativa arbetsuppgifter. Företagen uppger att de har försökt delta i de aktiviteter som de känner passar dem, att de har försökt skicka personal på utbildningar som arrangerats, men att detta har skett i mån av tid eftersom den dagliga verksamheten i företaget alltid måste gå först. Projektledningen upplever överlag ett aktivt engagemang från företagens sida men att de märker skillnad mellan de finska och de svenska företagen. Det har under hela projektet varit lättare att få med de finska företagen i projektets aktiviteter. Det har under projektets gång hänt en hel del i företagen, kontaktpersoner har bytt arbetsplats, nya köksmästare har börjat och vissa företag har bytt ägare. Av dessa har några valt att fortsätta i projektet andra har valt att inte delta. Dessa förändringar har haft negativ inverkan på projektets kontinuitet och möjligheter att skapa ett bestående nätverk. Genomförandet av projektet har varit beroende av att företagen deltagit i de aktiviteter som arrangeras. I nätverksaktiviteter och utbildningar har måltiden och dess kringfunktioner kontinuerligt funnits i fokus. I den mån företagen själva omsatt de nya kunskaperna i sin verksamhet har måltidens position stärkts som konkurrensmedel. Om det sätter spår i en ökad attraktivitet och turistströmmar är för tidigt att avgöra. De förväntade mål som sattes upp i början av projektet är gott och väl uppfyllda. De projektspecifika resultatmålen har en lägre grad av uppfyllelse. Det bottnar i huvudsak i mätproblem där datainsamlingen uteblivit eller inte gett tillförlitliga resultat. Trots detta är det ändå tydligt att projektet i de viktigaste avseendena uppnått syfte och målsättningar. Vad gäller miljö så har fokus på regionala råvaror varit ett av projektets kännetecken och något som projektet arbetat med för att förstärka. Det minskar transporterna och miljön skonas. Projektspecifika resultatmål 1. Skapa återbesökare Projektets arbete syftade till att stärka de deltagande företagen genom utbildningar för att gästerna ska uppleva besöket positivt och därmed återkomma och rekommendera företaget till vänner. Detta skulle mätas genom att se vilka mailadresser, som lämnats in till gästundersökningen. Men gästundersökningen genomfördes endast en gång hos deltagarna. Dessutom ger gästundersökningen ett begränsat underlag eftersom den byggde på att mottagaren lämnar sin mailadress och svarar på mail.2. Fyra visningsresor till regionen för researrangörer och matjournalister. Två visningsresor för researrangörer och journalister har arrangerats, en till Österbotten och en till Västerbotten. 3. Fem årliga gruppresor till regionen med Måltiden som tema Detta arbete är inte genomfört. Under projektets förlängning har två paket till Österbotten producerats. Paketen administreras av Österbottens Turism. Motsvarande paket till Västerbotten finns inte hos Västerbottens Turism, eftersom man där håller på att omstrukturera sin inriktning. 4. Fem aktiviteter uppmärksammas av nationella media under projekttiden Målet är uppnått, projektet har uppmärksammats i samband med visningsresor och vid deltagande i mässor. 5. Stärka och varaktigt etablera varumärket Gastro Botnia Arbetet som projektet har genomfört är exempelvis marknadsföringskampanjer och uppträdande på mässor. Kvarkenrådet äger varumärket och har för närvarande inga planer på att utveckla det. 6. Kännedom om varumärket Gastro Botnia ökar med 50% bland regionens vuxna befolkning från utgångsvärdet, som kartläggs vid projektets start. I de svar som projektet fått in via gästundersökningen går det att utläsa att av de som besvarat enkäten i Sverige har 23% sett Gastro Botnias logga tidigare och 16,9% är osäkra. Av de som besvarat enkäten i Finland uppger 45,5% att de har sett loggan tidigare och 19% att de är osäkra. I Sverige har 402 svar inkommit och i Finland är motsvarande siffra 853. 7. 50 turistföretag / måltidsproducenter ingår i Res & Äts nätverk år 2011. Projektet Res & Ät har vid avslutningen 43 medlemsföretag Det har under projektets gång funnits 48 företag i nätverket, fyra företag har uteslutits på grund av inaktivitet, ett företag har genomgått ägarbyte och valt att inte fortsätta. Företagen ger ett bra betyg för genomförandet av projektet och de kommer framförallt att ta med sig nya kunskaper och nya kontakter från projektet. Projektet har lyckats genomföra aktiviteter som känns relevanta och som täcker in en stor del av det som måltidsproducenterna arbetar med. Flera av företagen anser att projektet har haft betydelse för deras utveckling, utbildningarna har varit bra och betydelsefulla. Ett av företagen säger att de nu värdesätter utbildning av personalen i högre utsträckning än tidigare och att de kommer att försöka arrangera fler utbildningar för sin personal nu än vad de gjorde tidigare. De experter som funnits till företagens förfogande lyfts också fram som något som har bidragit till företagens utveckling. Projektet har samverkat med projektet Visit Kvarken och Qvarkenfood. Samarbetet mellan Västerbottens turism och Österbottens turism kommer att fortsätta som en del av respektive turistorganisations ordinarie verksamhet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 49.9%   600 644,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants