Search for European Projects

Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Rudyszwald v rámci zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti po vstupu do Schengenského prostoru
Start date: Apr 30, 2008, End date: Nov 29, 2009 PROJECT  FINISHED 

Poslední obytné domy sousedících obcí Hať a Rudyszwald (část obce Krzyzanowice) spolu vzdálené cca 50 m oddělovala státní hranice. Hraniční přechod pro malý pohraniční styk umožňoval přechod pro pěší, cyklisty a motocyklisty a byl velmi využíván zejména občany obou obcí a obcí s nimi bezprostředně sousedícími, kteří na kolech dojížděli do zaměstnání v nedalekém Bohumíně a třikrát týdně na tržnici v nedalekém Zabełkowě. Tomu, že hraniční přechod mezi oběma obcemi neumožňoval přejezd vozidel, odpovídaly i technické parametry a stav silniční komunikace spojující obě obce. Zejména úsek před státní hranicí (cca 500-600 m) nese všechny znaky koncové cesty, kterou pro automobilovou dopravu využívají pouze obyvatelé bydlící v dané části obce. Šířka vozovky je 3,4-5,1 m, chybí chodník pro pěší, vozovka nemá odvodnění a dešťové vody vtékají do vsakovacích pásů zeleně nebo v některých úsecích do otevřeného příkopu.Po vstupu ČR a Polska do Schengenského prostoru značně narostl pohyb osob a zejména motorových vozidel mezi oběma obcemi.Důvodem realizace předmětu projektu je nutnost následující úpravy příhraničních částí komunikace spojující obě obce v úsecích nesplňujících technické parametry vozovky pro obousměrný provoz motorových vozidel dle platných národních předpisů: vybudování a rekonstrukce jednostranného chodníku pro pěší, oprava povrchu vozovky a stávajícího chodníku, zatrubnění části otevřeného příkopu za účelem rozšíření vozovky, vybudování dešťové kanalizace pro odvodnění rozšířené vozovky, rozšíření vozovky, vybudování a rekonstrukce parkovacích míst, úprava točny autobusů vzdálené 100 m od státní hranice jako konečné zastávky pro autobusy na české straně umožňující občanům z Polska využívat tuto linku pro spojení do Ostravy, Hlučína a Opavy a výsadba zeleně za stromy, které musely být pokáceny při rozšíření vozovky. Achievements: Hlavním cílem projektu bylo zlepšení dopravní infrastruktury, která by usnadnila dostupnost celého příhraničního regionu. Rekonstruovaná silnice tvoří jeden ucelený dopravní tah, který vede bez přerušení přes státní hranici. V rámci české části projektu byly postaveny a zmodernizovány okraje vozovky a chodníky v délce 571,25 m a silnice v celkové délce 624,25 m. Obec Krzyżanowice vybudovala a zmodernizovala okraje vozovky a chodníky v délce 825,51 m a silnici v celkové délce 600,51 m. Současně byly odstraněny překážky pro bezpečnost silničního provozu, pro pěší a motoristy s důrazem na ochranu životního prostředí (odvádění srážkové vody a výsadba zeleně). Tato investice měla velmi pozitivní dopad na zvýšení návštěvnosti a atraktivitu regionu, ale měla zprostředkovaně i ekonomický rozsah, neboť tuto komunikaci využívají podnikatelé a také dopravní podniky provozující spoje mezi obcemi Hať, Šilheřovice, Krzyżanowice a Bohumín, čímž je zajištěno dopravní spojení do Ostravy a Karviné. Rekonstruovaná silnice je využívána nejen pro běžnou dopravu, ale slouží rovněž účelům rekreačním - cyklistům i pěším. Společně jsou pořádány cyklistické výlety a závody, sportovní trojboje a další aktivity. Po celou dobu realizace byly projektové aktivity společně připravovány, projednávány a realizovány. Díky předchozí spolupráci a fungujícím polsko-českých vazbám a kontaktům nedošlo v průběhu realizace k žádným problémům.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   571 544,29
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants