Search for European Projects

Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz
Start date: Jun 30, 2009, End date: Nov 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Současný technický a dopravně-bezpečnostní stav silnice Třebom - Kietrz, která je určena k rekonstrukci a modernizaci v rámci předpokládaného projektu, je zcela nevyhovující. Důvodem realizace projektu je nekvalitní povrch a nedostatečná šířka komunikace, která zamezuje volnému a bezpečnému užívání přeshraniční komunikace. Pozornost realizace projektu bude tedy zaměřena na zkvalitnění celkového technického stavu vozovky. Konkrétně se bude jednat o zlepšení rovinatosti vozovky, zvýšení bezpečnosti provozu, rozšíření vozovky, odstranění závad ve sjízdnosti a zvýšení možnosti běžného užívání komunikace českými a polskými obyvateli. V rámci projektu je plánováno rozšíření stávající komunikace na kategorii šířky vozovky S 6,5.Výběr stavby na české straně byl uskutečněn na základě výsledku analýzy obsažené v tzv. Bílé knize. Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III.třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií. Na základě této analýzy je rekonstrukce této komunikace dlouhodobým úkolem, jehož řešení nesnese dlouhého odkladu. Na Polské straně byla obdobným podkladem Strategie rozvoje města Kietrz, která usiluje o vytvoření alespoň jednoho hraničního přechodu využitelného pro osobní i dopravní automobilovou přepravu. Achievements: Více než 50 miliónů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 bylo určeno na zlepšení stavu komunikační infrastruktury a stavu dopravní obslužnosti česko-polské příhraniční oblasti. Souvisí to s absencí nebo špatným technickým stavem místních přeshraničních silničních komunikací. Tato situace je klíčovou bariérou pro rozvoj celého regionu znesnadňující využití turistického potenciálu česko-polského příhraničí a rozvoj přeshraniční spolupráce. Cílem projektu Rekonstrukce a modernizace přeshraniční silnice v úseku Třebom – Kietrz, bylo zlepšení stavu silničního spojení na hranici mezi Moravskoslezským krajem a Opolským vojvodstvím. Obce Kietrz a Třebom se nacházejí na opačných stranách česko-polské hranice a jsou od sebe vzdálené necelých 5 km. Silnice, která je spojuje, nesplňovala potřeby rozvíjejícího se silničního provozu a technický stav silnice ohrožoval bezpečnost cestujících. Partneři projektu se rozhodli, že provedou celkovou rekonstrukci silnice v úseku 3,153 km, spočívající v rozšíření vozovky a zlepšení technických parametrů povrchu. Z hlediska přeshraničního dopadu lze projekt považovat za ukázkový, protože se vztahuje na rekonstrukci jednoho přeshraničního komunikačního tahu, spojujícího dvě příhraniční obce. Díky rekonstrukci úseku 1,4 km silnice hranice – Třebom a 1,7 km silnice a hranice – Kietrz se podařilo přizpůsobit stav dopravní infrastruktury potřebám souvisejícím s přistoupením obou států k Schengenské smlouvě.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 041 055,21
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants