Search for European Projects

"Работа, обучение и работни условия за младите хора"
Start date: May 3, 2012,

Проектното предложение е отговор на реалната потребност на младите хора да възприемат европейското пространство като единна мултикултурна територия за всички етнически, културни и социални среди. Темата на настоящия проект е "Работа, обучение и работни условия за младите хора", а неговите основни цели са: повишаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие; подпомагане адаптивността им към европейски ценности и стандарти; насърчаване на младежите да изследват, опознават и изграждат европейското пространство. В проекта участват 36 младежи от Penta College, Холандия и СОУ "Св. Паисий Хилендарски", България на възраст 16-18 години и 4 техни ръководители. Инициативата за организиране на съвместните дейности възниква в процеса на неформални контакти между младежите от двете училища на базата на техни общи интереси към бизнеса, икономиката, обществената и социална система (младежите имат профолирана подготовка в тези направления).В работната програма основен акцент се поставя върху дейност "На работа за един ден", в която се предвижда участие на младежите по групи в реални работни условия в специално подбрани за целта институции: Аурубис България гр. Пирдоп и Челопеч Майнинг с. Челопеч (икономика), Дом за медико-социални грижи за деца гр. Златица и Дом за възрастни със сетивни нарушения гр. Пирдоп (социална сфера), Читалище "Христо Смирненски" гр. Златица, Община Златица (обществена сфера). Младежите ще имат възможност да наблюдават и анализират спецификата на работната среда и в ролята на асистенти ще участват в реален работен процес. С участието си в Школа по мениджмънт гр. Пловдив те ще се запознаят с основите на съвременния мениджмънт и ще участват в компютърни симулации. Основен резултат от реализирането на дейностите е стимулирането на предприемачеството като ключова компетентност за бъдещото развитие на младите хора. Важен акцент в работната програма са различни дейности, в които се осъществява активен социо-културен обмен: представяне образователните системи на двете държави; дебати по теми от общоевропейско значение; вечери на приятелството и фолклора; запознаване с културни забележителности в Копривщица и уъркшоп в Музей на занаятите; туристически поход "Сървайвър". Обучителното измерение на планираните дейности се постига чрез различни методи на неформално образование: "учене чрез опит", ролеви и симулативни игри, решаване на казуси, екипна работа и други.Реализацията на проектните дейности се въприема като първи етап на партньорство между българските и холандските младежи. В бъдеще се очаква реализиране на аналогични дейности на територията на Холандия чрез разработване на нов проект по програма "Младежта в действие", което ще осигури устойчивост на резултатите. The project offer is an answer of the real necessity of the young people to accept the European area as a united multicultural territory for all ethnics, cultural and social areas. The topic of the current project is "Work, Education and Working conditions for the young people" and its main goals are: increasing of young people’s motivation for their own development; assistance of their adaptation towards the European values and standards; encourage them to explore, to become familiar and to build the European space. The participants in the project are 36 student s from Penta College, Holland and SOU "St. Paisii Hilendarski", Bulgaria age 16-18 years old and 4 leaders. The initiative for the organization of these activities begins uring the process of informal contacts between the youths from the two schools based on their general business interest, economy and social system/the students have specialize training in these areas/. In the work programme the main ascent is put on the activity: "Let’s work for one day" where the children are going to work in groups in real work conditions in institutions which were especially chosen for this: Aurubis-Bulgaria, Pirdop and Chelopech Maining, Chelopech (economics), Home for medico-social care for children without parents , Zlatitsa and Home for adults with special needs, Pirdop (social area), Community center "Hristo Smirnenski", Zlatitsa, Municipality Zlatitsa(social area). The young people are going to have the opportunity to observe and analyze the specific of the working conditions through their role of assistants in one real working process. Taking part in the School of management, Plovdiv, they are going to become familiar with the basis of the nowadays management and to be participants in computer simulations. Main result of the realization of these activities is the stimulation of the establishment and enterprising as a key competence for the future development of the young people. Important point in the work programme are different activities, which help for the creation of an active socio-cultural exchange; presentation of the educational systems of Holland and Bulgaria; debates on topics which are important for Europe; nights devoted on the friendships and folklore; sightseeing in Koprivshtitsa and workshop in the Museum of the handicrafts; touristic march "Survivor". The educational measurement of the planning activities is achieved through different methods of informal education: learning through experience, role play and simulating games, special task solutions, team work and so on. The realization of the project activities is taking as the first part of the partnerships between the student from Holland and Bulgaria. The realization of similar activities is expected in Holland, through one new project "The youth’s acting" which is going to make the results stable.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants