Search for European Projects

"Промяната отвън, започва отвътре"
Start date: May 1, 2012,

На български език: "Промяната отвън, започва отвътре” e младежки обмен насочен към осъзнаване на ролята на здравословния начин на живот и опазването на околната среда като път към по- добро бъдеще за индивида и за човечеството като цяло. Младежкият обмен ще се проведе между 12 и 19 август 2012 година във Велико Търновски регион, България и в него ще вземат участие 18 младежи ( без лидерите на групи ) между 15 и 25 години от България, Полша и Австрия. В условията на все по-заседнал начин на живот, стрес и затлъстяване в индувидуален аспект и глобалното затопляне, замърсяването на околната среда в глобален, младите хора са бъдещето и надеждата за промяна. С това е свързана и основната цел на проекта - да мотивира младежите да водят здравословен и активен начин на живот, да осъзнаят нуждата от грижа за физическото си здраве и жизнена среда, за да има утре. Групата ще вземе участие в разнообразни дейности, целящи да провокират тяхното мислене , креативност и ангажираност: симулативни игри, уъркшоп за изработване на полезни вещи от рециклирани материали , спортове на открито, еко- инициатива. Ще бъдат приложени следните методи: дискусии, ролеви игри, презентации, работа в смесени групи, "учене чрез правене". Младежите ще поставят основите на създаване на умения, които ще им дадат увереност, инициативност, толерантност, ангажираност, адаптивност. Ще обменят идеи с хора от различна култура и ще получат стимул за продължаващи инициативи със „зелена” насоченост в своите общности.На английски език:«Change begins within” is a youth exchange about the role of healthy lifestyle and preservation of the environment as a bridge to a better tomorrow for the individual and humanity as a whole. The exchange will take place between 12th and 19th of August 2012 in Veliko Turnovo region, Bulgaria and will include 18 participants, aged 15 to 25, (excluding the team leaders) from Bulgaria, Poland and Austria. In our reality of spreading sedentary lifestyle,stress and obesity in individual aspect and global warming and pollution of the environment in global aspect, youth is our future and hope for a change. The main objective of this project is related to this issue - to motivate youth to lead a healthy and active lifestyle and to realize the need to take care of their body and environment to have tomorrow. The group will participate in various activities, aiming to stimulate their thinking, creativity and commitment : simulations, workshop on handmade household objects from recycled materials , outdoor sports, eco project. The following methods will be applied: discussions, role plays, presentations, mixed group activities, "learning by doing". The participants will start to develop necessary skills which will provide them with confidence, initiative, tolerance, commitment, adaptability. The participants will exchange ideas with people from different cultures and will be motivated to create continuing “green” initiatives in their communities.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

2 Partners Participants