Search for European Projects

pagace výzkumu kvality životního prostředí přeshraniční polsko-české oblasti (Propagace výzkumu kvality životního prostředí přeshraniční polsko-české oblasti)
Start date: Mar 31, 2012, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

V současné době, se znečištění životního prostředí stalo globálním problémem. Průmyslová znečištění se přemísťují většinou atmosférou a vodním prostředím. Lokálními problémy se stávají nelegální skládky odpadů, nekontrolované emise z malých průmyslových závodů a také spalování odpadů v domácnostech. V posledních desetiletích bylo důležitým cílem snížení znečištění a to jak kontrolou monitorování kvality životního prostředí, tak i ekologickou výchovou společnosti. Účinky opatření přijatých ke zlepšení kvality životního prostředí jsou viditelné, ale stále nedostatečné. Je patrné, nedostatek praktických předávání znalostí mezi vysokými školami a podniky. Proto se zdá rozumné, aby bylo podporováno zlepšení znalostí v této oblasti. Z tohoto důvodu je předkládán projekt, jehož součásti budou prováděny prostřednictvím řady společných akcí, a to jednak cyklem polsko-českých konferencí, které budou otevřeny i místní veřejnosti, a také školení a praktických činností v laboratořích s cílem výměny informací o zdrojích znečišťování, laboratorních metodách kontroly a jejich vyhodnocování.Hlavní aktivity projektu:1. Propagace znalostí o životním prostředí a jeho znečišťování, mj. analýzou lokálních problémů, které se dotýkají znečišťování životního prostředí, a podporou názorných způsobů, jak zhodnotit jeho kvality. To bude realizováno jak organizováním polsko-českých konferencí, tak i účastí na mezinárodních konferencích z dané oblasti.2. Zvýšení znalostí moderních metod hodnocení znečištění životního prostředí, zejména při stanovení těžkých kovů a radionuklidů, které bude realizováno prostřednictvím školení polských a českých studentů v laboratořích na UO a na UHK.3. Zvýšení znalostí studentů o moderní laboratorní praxi pořádáním stáží ve specializovaných laboratořích ochrany životního prostředí v Polsku a České Republice.4. Zvýšení znalostí studentů o využití biomarkerů znečištění životního prostředí, které bude realizováno prostřednictvím práce v terénu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   151 869,50
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants