Search for European Projects

Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie
Start date: Oct 31, 2008, End date: Feb 27, 2011 PROJECT  FINISHED 

Ideą projektu jest zapewnienie regionowi Orawy czystego środowiska naturalnego w celu umożliwienia jego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wynikiem projektu będzie znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa stanu infrastruktury, atrakcyjności regionu oraz ochrona cennych obszarów przyrodniczych. Dostęp do efektów projektu będą mieli mieszkańcy regionu, mieszkańcy Miasta Trstena i Gminy Jabłonka, turyści odwiedzający region oraz przedsiębiorcy. W ramach projektu przewiduje się trzy najważniejsze działania: 1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Chyżnem etap I (Gmina Jabłonka)2. Budowa kanalizacji we wsi Podwilk etap II (Gmina Jabłonka)3. Budowa kanalizacji deszczowej w celu odciążenia kanalizacji sanitarnej w mieście Trstena (Miasto Trstena).Efektem projektu będzie integracja społeczeństw lokalnych w obliczu wspólnego problemu w postaci zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Likwidacja źródeł zanieczyszczenia po polskiej stronie granicy wpłynie znacząco na stan środowiska na Słowacji. Achievements: W ramach projektu kontynuowane były starania mające na celu likwidację źródeł zanieczyszczeń po polskiej stronie granicy mających wpływ na stan środowiska na Słowacji – wody powierzchniowe z gminy Jabłonka w całości spływają na Słowację. W gminie Jabłonka zakończone zostało kanalizowanie wsi Podwilk, wybudowano także pierwszy etap kanalizacji oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Chyżnem, na samej granicy ze Słowacją. Po słowackiej stronie granicy, w Trstenie zbudowana została kanalizacja deszczowa, której zadaniem jest odciążenie kanalizacji sanitarnej. Łącznie w ramach projektu powstało ponad dwadzieścia kilometrów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalnia ścieków.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 61.5%   3 699 874,84
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants