Search for European Projects

Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce
Start date: Apr 30, 2004, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

W Lubawce w rejonie ulic Lipowej, Nowej Kolonii, Celnej i Brzozowej ścieki komunalne gromadzone są w przydomowych, nieszczelnych zbiornikach, z których wydostając się zanieczyszczają podziemne wody pitne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta. Przewidywane działania to: budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych i przydomowej przepompowni ścieków. Planowane rezultaty to: przejęcie i oczyszczenie ścieków komunalnych i likwidacja zbytecznych zbiorników na nieczystości (szamb). Projekt ma oddziaływanie transgraniczne, gdyż zbiorniki wód podziemnych obejmują swoim zasięgiem również obszary po stronie czeskiej.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 66.2%   307 677,74
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants