Search for European Projects

Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě
Start date: Oct 31, 2012, End date: Nov 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Města Kudowa Zdrój a Náchod mají zkušenosti ve spolupráci v oblasti životního prostředí. Dosud probíhala spolupráce v oblasti ochrany vod (2 projekty v rámci INTERREG a OPPS) a hospodaření s odpady (2 projekty OPPS). Významným prvkem projektů bylo vzdělávání a podpora ekologických postojů, protože partneři jsou si vědomi, že přírodní hodnoty jsou nejdůležitějším bohatstvím regionu a umožňují jeho turistický rozvoj. Hlavním motorem spolupráce je geografická poloha - obě města leží v jedné kotlině ve vzdálenosti cca 6 km v rámci stejného povodí Severního moře. V oblasti životního prostředí se města přímo ovlivňují. Nejvýznamnějším tokem regionu je řeka Metuje, která se nachází na území České republiky. Do ní se vlévají všechny kudowské vodní toky. Metuje je využívána také pro cestovní ruch - rozvíjí se zde kanoistika a další formy vodácké aktivní turistiky.Z těchto důvodů věnují partnerská města zvláštní pozornost zachování čistoty řeky Metuje a snaží se eliminovat zdroje jejího znečištění. Již v roce 2004, po podepsání Dohody o partnerství, města identifikovala klíčové úkoly na obou stranách hranice s cílem ochrany kvality vod v Metuji. V letech 2005 - 2010, za pomoci spolufinancování z EU, polská strana vystavěla kanalizaci v celé délce ulice Słone (část města, která leží nejblíže státní hranici), a česká strana vybudovala část kanalizace v městské části Lipí a jejím okolí. Předmětem stávajícího projektu jsou další společné akce nezbytné pro zlepšení a ochranu čistoty vod povodí řeky Metuje. Na polské straně se jedná o regulaci vody u bývalé městské skládky ul. Brzozowie v Kudowě Zdrój (tzv. "bypass"), na české straně je to realizace výstavby kanalizace Jizbice v Náchodě a oprava obvodového kanálu skládky Studýnka. Tyto projekty se nacházejí v těsné blízkosti hranice a přispívají k ochraně povodí řeky Metuje.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   751 030,90
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants