Search for European Projects

Ochrana vod na území Sudet
Start date: Nov 11, 2012, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Kanalizace je jednou ze součástí řešení odpadního hospodářství na území sousedících obcí: Kladská Bystřice a Orlické Záhoří. Za tímto účelem je nutné vybavení partnerských obcí odpovídající infrastrukturou pro ochranu životního prostředí. Plánovaná investice významně zlepší stav půdy a povrchových i pozdemních vod ve Středosudetské oblasti. Investice do vybudování sanitární kanalizace vyřeší současný problém na území partnerských obcí spočívající v tom, že v současné době jsou odpady na tomto území hromaděny v naprosté většině v bezodtokových žumpách (často netěsnících) anebo jsou čištěny v domovních čističkách, jejichž výsledky jsou sporné. Dodatečným prvkem posilující dopad projektu je vybudování vodovodní sítě na české straně hranice, která výrazně přispěje k zvýšení životní úrovně na území obce Orlické Záhoří a vylepší podmínky pro hospodářskou činnost na území obce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 859 856,06
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants