Search for European Projects

Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnoť - budúcnosť
Start date: Sep 30, 2008, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Cieľom tohto investičného projektu je príprava infraštruktúry mesta Vranov nad Topľou na budúcu cezhraničnú spoluprácu s partnerom v Poľsku, ktorým je Dom kultúry mládeže v Rzeszowe. Na realizáciu tohto spoločného cieľa je potrebné vytvoriť dôstojne a kvalitné podmienky, pre trvalo udržateľný rozvoj takýchto partnerských vzťahov. Aktivity v oblasti kultúry sú väčšinou realizované v dome kultúry alebo na námestí – tzv. Open air podujatia. Je nevyhnutné modernizovať budovu Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou a v partnerskom Rzeszowe je potrebná modernizácie Domu kultúry mládeže. Hlavným cieľom projektu je podpora zachovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva oboch národov. Achievements: Hlavným cieľom projektu bola modernizácia kultúrnej infraštruktúry tak, aby mohla slúžiť na kultúrnu výmenu a utužovať väzby medzi slovenskou a poľskou mládežou. Na slovenskej strane bol zmodernizovaný mestský Dom kultúry, ktorý vďaka tomu môže slúžiť ako miesto výstav alebo tanečno-vokálnych vystúpení. Na poľskej strane hranice sa zabezpečilo vybavenie Domu kultúry a mládeže v partnerskom meste Rzeszów. Okrem iného sa nainštalovalo rozkladacie hľadisko a vytvorila sa sála prispôsobená práci s postihnutými deťmi.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 669 367,06
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants