Search for European Projects

Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí
Start date: May 31, 2009, End date: May 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Město Lubawka má vážné problémy s nedostatečně vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturou, což má nepříznivý vliv na životní prostředí. Město Lubawka a obec Královec leží na styku tří hlavních zásobáren podzemních vod (GZWP): zásobárna č. 344 Krkonoše, zásobárna č. 342 Krzeszów a zásobárna č. 343 Údolí řeky Bobr (Marcziszów). Tyto zásobárny jsou hlavní zdrojem a rezervoárem pitné vody a proto vyžadují nejvyšší ochranu. V současné době v části města Lubawka podél ul. Podlesie nedaleko státní hranice není zajištěno odkanalizování. Proto je v projektu zahrnuto vybudování této kanalizace, která vyřeší stávající problém. Podobná situace je v severozápadní části města, v místních částech Opawa a Niedamirów. Nevyřešené odkanalizování a zásobování pitnou vodou těchto místních částí, ležících v povodí řeky Bobr, má negativní vliv na životní prostředí. Odpadní vody, které se shromažďují v netěsných žumpách, vsakují do studní a způsobují znečištění pitné vody. Často jsou odpadní vody přímo vypouštěny do vodních toků a tím dochází k znečištění jak povrchových tak i podzemních vod. Obyvatelé mají v letních měsících velké problémy s pitnou vodou. Z těchto důvodů je plánováno vybudování vodovodu a kanalizace a zároveň rezervoáru vody na potoce Ostreznik. Tento zdroj je situován asi 200 m od státní hranice a výhledově může být využit jako zdroj pitné vody pro českého partnera. Podobné investice budou v rámci tohoto projektu realizovány i na druhé straně hranice. Partner vybuduje kanalizaci v místní části města Žacléř - Bobru, čímž bude zamezeno znečištění řeky Bobr odpadními vodami. V rámci projektu bude zakoupen asanační vůz k čiątění kanalizace, který bude používán na české i polské straně hranic.Cílem projektu je vybudování kanalizace a vodovodu včetně souvisejících zařízení na obou stranách hranice. Achievements: Nevyřešené hospodaření s odpadními vodami v oblasti povodí Bobru způsobilo špatný stav životního prostředí. Občané tohoto území měli v letních obdobích vážné problémy s pitnou vodou. Společné rozhodnutí obce Lubawka a města Žacléř o realizaci projektu zahrnujícího výstavbu vodovodu a kanalizace včetně rezervoáru vody přispělo ke zlepšení stavu životního prostředí. Projekt rovněž ukázal, že je možné společně řešit významné problémy, se kterými se občané příhraniční oblasti potýkají. Nový rezervoár vody, který se nachází cca 200 metrů od státní hranice, vytvořil dodatečné zásoby pitné vody pro českého partnera. Obdobné aktivity byly v rámci projektu realizovány na druhé straně hranice. Partner vybudoval kanalizaci a zamezil úniku odpadních vod do řeky Bobr. V rámci projektu byl také pořízen vůz pro čištění kanalizací, jenž je využíván na české i polské straně hranice. Zlepšení kvality životního prostředí vybudováním vodovodní a kanalizační infrastruktury včetně rezervoáru a úpravny vody, a systematizace hospodaření s odpadními vodami na obou stranách hranice, přispívají ke zvýšení kvality života občanů příhraničí a zvyšují jeho atraktivitu pro turisty, tuzemské a zahraniční investory. Tím se posiluje jeho soudržnost a konkurenceschopnost. Tento projekt je již třetím společným záměrem, což ukazuje, jak efektivní může být dobře realizovaná přeshraniční spolupráce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   4 494 181,23
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants