Search for European Projects

Obnova historických vazeb - zkvalitnění technického stavu místní komunikace mezi obcemi Krzanowice a Strahovice
Start date: May 31, 2008, End date: Dec 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Sousední obce Krzanowice a Strahovice byly v dobách svého vzniku jedním územním i socio-kulturním celkem. Nejvýraznější a historicky nejvíce ovlivňující propojenost obou lokalit byla dána připojením české obce k farnosti obce na polské straně. V dnešní době existuje mnoho rodin, které mají své příbuzné v sousední polské obci a naopak. Dopravní propojení těchto lokalit je především z polské strany v nevyhovujícím stavu. Povrch místní komunikace, která prochází přes bývalý hraniční přechod a spojuje obě obce je na českém území ve špatném technickém stavu, v asfaltu jsou díry a po bocích se asfalt drolí. Tato komunikace končí bývalým hraničním přechodem a na polské straně navazuje pouze polní cesta, kterou nelze využít pro automobilovou dopravu. Smyslem realizace projektu je výstavba zcela nové komunikace a rekonstrukce špatného technického stavu existující komunikace tak, aby byla zajištěna lepší dopravní dostupnost těchto dvou území, následně pak rozvoj česko-polského příhraničí, především pak ekonomických aktivit a cestovního ruchu. Achievements: Cílem projektu byla výstavba a modernizace dopravního spojení mezi polskou obcí Krzanowice a českou obcí Strahovice. Obec Strahovice leží asi 2 km od města Krzanowice a do roku 1920 patřily obě sídla do Ratibořského okresu. Historické vazby byly přerušeny vytyčením státní hranice a přísným režimem v 70. letech, kdy byl možný přechod do Polska jen přes 30 km vzdálené hraniční přechody. Pro opětovné obnovení běžného života a provázanosti přeshraničních vztahů bylo třeba nejprve umožnit snadnou dostupnost. V rámci realizace projektu byla na polské straně z původní polní cesty vytvořena asfaltová, na české straně byla komunikace zrekonstruovaná – byl položen novy asfaltový povrch. Výstavba a obnova povrchu spojující komunikace odstranila jednu ze zásadních barier, které bránily ve snadném přístupu obyvatel do sousedních obcí. Zkvalitněním dopravního propojení obou území došlo k obnově historických vazeb obyvatelstva těchto obcí a okolí, k rozvoji podnikatelských aktivit, ale i ke zvýšení atraktivity obcí a jejich okolí pro cestovní ruch. Z hlediska rozvoje cestovního ruchu byla nejvíce ovlivněna cykloturistika, neboť po rekonstruované a vystavěné místní komunikaci vede regionální cyklostezka 552 Opava – Ratiboř, kterou cyklisté hojně využívají. Fungující komunikace a realizace společného projektu včetně slavnostního otevřeni komunikace byla aktivitou vedoucí k podpoře trvalých společenských přeshraničních kontaktů a struktur. Dopravní propojení dnes oceňuje především řada rodin, které bydlí na české a polské straně hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84.7%   228 673,94
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants