Search for European Projects

Nordens Gröna Bälte som identitetsbärare/Nordens Grønne Belte som identitetsbärare
Start date: Mar 31, 2002, End date: Dec 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska ge regionen NGB en tydlig miljöprofil. Miljöprofileringen blir en viktig del i regionens identitet. Projektet planerar att genom seminarier, marknadsföringsinsatser, nätverksbyggande etc. marknadsföra regionen Nordens Gröna Bälte som en region med stora kvaliteter i fråga om miljö/livsmiljö och som en region som ligger långt framme vad gäller miljöhänsyn. På sikt ska detta medföra att regionens attraktionskraft ska öka vilket i sin tur ska leda till bättre förutsättningar att hejda befolkningsminskningen samt understödja näringslivets utveckling.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details