Search for European Projects

Nonviolent communication II - the key for success in youth work
Start date: May 1, 2012,

ENGLISHThe "Non-violent communication II - the key for success in youth work" aims to improve the ability of participants to support young people with whom they work in youth clubs, centers and similar organizations, using nonviolent communication skills. The 8-day training course will take place in Crikvenica from 10th to 19th of June 2012, and will involve 30 participants from European countries: Croatian, Italy, Spain, Portugal, Greece, Latvia, Poland, Turkey.... Specific objectives of this training course are to equip participants with new competences to improve communication and interpersonal relations and the overall success of young people they work with (self-knowledge, effective communication with others, the role of communication patterns in employment). Since this training is also a continuation of last year's training course on non-violent communication skills, some basic knowledge and skills will be repeated for new participants, while most of the program of the training will be continuation of the last year's program. Some of last year's selected participants will get the opportunity to transfer acquired knowledge, experience and good practices gained through participation in the last year's project, to new participants. Special focus will be on promoting and developing tolerance and anti-discrimination, the employability of young people and their creativity in developing new ideas for initiatives, design and implementation of youth projects taking place in the regional centers and youth clubs. Through this training course participants will learn and practice skills for empowerment of young people, enhancing knowledge about themselves, to communicate more effectively and thus increase the success of their personal and professional life. Also, these skills will encourage them to find their vocation and to take the initiative conducting their creative projects, active involvement in local community or through their own businesses, and through their own projects to be carried out in clubs and youth centers with direct beneficiaries. Using methods such as plenary sessions, discussions, workshops, creative sessions, role playing, interactive and intercultural exercises and other methods of non-formal and informal education, participants will learn and practice non-violent forms of communication, using real-life situations and share experiences with other participants who come from different cultural backgrounds. HRVATSKI:Projekt „Nenasilna komunikacija II – kljuĔ uspjeha u radu s mladima″ ima za cilj unaprijediti sposobnosti sudionika u pruLlanju podrL?ke mladima s kojima rade u centrima i klubovima za mlade te u sliĔnim organizacijama, kroz uĔenje nenasilnih komunikacijskih vjeL?tina. Program osposobljavanja, 8-dnevni trening, odrLlat će se u Crikvenici od 10. do 19. lipnja 2012, a ukljuĔivat će 30 sudionika iz europskih zemalja: Hrvatske, Italije, L panjolske, Portugala, GrĔke, Latvije, Poljske, Turske... SpecifiĔni ciljevi ovog projekta tako su opremiti sudionike novim kompetencijama za unaprjeđenje znanja i vjeL?tina mladih za poboljL?anje komunikacije i međuljudskih odnosa te općenitog uspjeha mladih s kojima rade (znanje o sebi, uĔinkovitija komunikacija s drugima i drugaĔijima, uloga komunikacijskih obrazaca u zapoL?ljavanju). Budući da je ovo osposobljavanje ujedno i nastavak proL?logodiL?njeg treninga komunikacijskih vjeL?tina, neka temeljna znanja i vjeL?tine biti će ponovljeni za nove sudionike dok će se veći dio treninga programski nastaviti na proL?logodiL?nji. Neki od odabranih proL?logodiL?njih polaznika dobit će priliku usvojena znanja, iskustva te dobru praksu koju su stekli zahvaljujući sudjelovanju na proL?logodiL?njem projektu, podijeliti s novim polaznicima. Poseban naglasak biti će na razvoju tolerancije i promicanja antidiskriminacije, zapoL?ljivosti mladih i njihove kreativnosti u stvaranju novih ideja za inicijative, osmiL?ljavanje i realizaciju projekata za mlade koji se odvijaju u regionalnim centrima te klubovima za mlade. Kroz trening će sudionici uĔiti i uvjeLlbavati vjeL?tine kojima se osnaLluju mladi kako bi unaprijedili znanje o sebi, kako bi uĔinkovitije komunicirali te na taj naĔin povećali uspjeh u privatnom i profesionalnom Llivotu. Također, tim vjeL?tinama ohrabrit će ih se na pronalaLlenje svog Llivotnog poziva i na preuzimanje inicijative da ga se ostvari kroz kreativne projekte, aktivnu ukljuĔenost u lokalnu zajednicu ili kroz vlastito poduzetniL?tvo te kroz vlastite projekte koje će provoditi u klubovima i centrima za mlade s direktnim korisnicima. KoriL?tenjem metoda poput plenarne sjednice, rasprave, radionice, kreativne sjednice, igranje uloga, interaktivne i interkulturalne vjeLlbe te druge metode neformalnog, kao i informalnog obrazovanja sudionici će uĔiti i vjeLlbati nenasilne oblike komunikacije, koristeći se stvarnim Llivotnim situacijama, te razmjenjivati iskustva s drugim sudionicima koji dolaze iz razliĔitih kulturnih sredina.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  •   20 949,94
  • Youth\Youth in action (2007-2013)\Youth Support Systems\Training and networking of those active in youth work and youth organisations
  • Project on ERASMUS Platform

9 Partners Participants