Search for European Projects

Non formal education - Key to success!
Start date: Jan 5, 2015, End date: Aug 3, 2015 PROJECT  FINISHED 

Training course ''Non formal education - Key to success!'' (NFE - K2S!) will address the need present throughout whole Europe for competent young leaders and facilitators in civil society who will be willing and able to run educational activities for youth based on the values of the European Union and the Council of Europe, through usage of non-formal approach that has proven outmost flexibility beyond the borders of social classes, gender, nationalities and mentalities. TC seeks to enable participants to explore and actually understand the concept and factors behind non-formal learning, and thus to competently design, facilitate and debrief existing and novel non-formal learning sessions and opportunities. Furthermore, in order to ensure sustainability, this TC wants to provide the participants with a coached and structured opportunity to elaborate a professional and personal development plan based on competencies and values. The international 9-day-lasting training course “NFE- K2S!” aims at enabling facilitators, trainers and activity leaders in international youth work and in Erasmus + projects to design, facilitate, debrief and reflect on non-formal learning processes and group dynamics of high impact. The Training Course is practically based using various techniques of experiential learning together with presentations, discussions and exchange of experiences, and it will use several approaches that are all based on participant-centred methods. It will be held in Zadar, Croatia from 8th to 17th of April 2015, and it will involve 25 participants, including training team, coming from 6 different European countries: Croatia, Italy, Greece, Cyprus, Romania and Lithuania, that will work together on improving non formal education and youth work, thereby creating new opportunities for youngsters all over Europe! Trening ''Neformalno obrazovanje - ključ uspjeha!'' adresira potrebu prisutnu širom Europe za kompetentnim vođama mladih i facilitatorima u civilnom društvu koji će biti voljni i sposobni voditi edukacijske aktivnosti za mlade temeljene na vrijednostima Europske Unije i Vijeća Europe, a kroz korištenje pristupa neformalnog obrazovanja, koji je pokazao najveću fleksibilnost izvan granica društvene klase, spola, nacionalne pripadnosti i mentaliteta. Trening nastoji omogućiti sudionicima istraživanje i razumijevanje koncepta i faktora neformalnog obrazovanja, kako bi oni mogli kompetentno dizajnirati, facilitirati i ispitati postojeće i nove metode, kao i prilike, unutar neformalnog obrazovanja. Nadalje, kako bi osigurali održivost ovog projekta, treningom želimo osposobiti sudionike s osmišljenim i strukturiranim mogućnostima za stvaranje profesionalnog i osobnog razvojnog plana koji će biti temeljen na kompetencijama i vrijednostima. Međunarodni devetodnevni trening ''NFE - K2S!'' ima za cilj osposobiti facilitatore, trenere i vođe aktivnosti koji su uključeni u međunarodni rad s mladima i Erasmus + projekte kako bi mogli osmisliti, facilitirati, ispitati i reflektirati o procesu neformalnog učenja i grupnoj dinamici jakog utjecaja. Trening je praktično temeljen na korištenju različitih tehnika iskustvenog učenja, te prezentacija, diskusija i razmjene iskustava, te će se u istom koristiti nekoliko pristupa koji su svi temeljeni na metodama u čijem su središtu sudionici. Trening će se održati u Zadru, Hrvatska od 8. do 17. travnja 2015., te će uključiti 25 sudionika, uključujući trenere i drugo osoblje, koji dolaze iz 6 europskih zemalja: Hrvatske, Italije, Grčke, Cipra, Rumunjske i Litve koji će raditi zajedno na unaprjeđivanju neformalnog obrazovanja i rada s mladima, tako stvarajući nove mogućnosti za mlade širom Europe!
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

6 Partners Participants