Search for European Projects

Návrh energetického využití bioodpadu na území Jihočeského kraje (CZ.04.4.82/3.1.00.1/0006)
Start date: Jan 11, 2005, End date: Dec 11, 2005 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o vytvoření studie, projekt systémově navazuje na v minulosti zpracovanou část globální studie - inventarizaci ostatních významných producentů biomasy v rámci Jihočeského kraje. Tato v minulosti zpracovaná studie je obecným zhodnocením potenciálu tohoto druhu biomasy, který je na území Jihočeského kraje značný – studie stanovila např. množství komunálního bioodpadu na 30tis tun/rok, odpady z potravinářství 8tis tun/rok, papírenské a čistírenské kaly dalších 32 tis tun/rok (a to dokonce absolutní sušiny). Výčet není konečný, přesto je zřejmé, že je zde obecně obrovský potenciál pro projekty využívání obnovitelných zdrojů energie. Využití těchto bioodpadů pro energetické účely je výrazným přínosem v ochraně životního prostředí, zejména snížení emisí skleníkových plynů a výroby energie z obnovitelných zdrojů. Tato studie by měla v návaznosti na výše zmíněné obecné zhodnocení potenciálu nalézt již konkrétní řešení energetického využívání bioodpadu v lokalitách s velkou místní produkcí, včetně návrhu konkrétních projektů v prostoru a čase. Zároveň bude tato studie řešit i případný svoz bioodpadu ze vzdálenějších lokalit do míst energetického zpracování. V této souvislosti se předpokládá úzká spolupráce s firmami zabývajících se svozem a ukládáním komunálního odpadu na tvorbě tohoto dokumentu, s cílem minimalizace budoucích nákladů na třídění, manipulaci a dopravu a maximalizaci efektivity do projektů vložených prostředků.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   787 500,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants