Search for European Projects

Nasze Roztocze - promocja walorów turystycznych i kulturowych pogranicza polsko-ukraińskiego

Jednym z istotnych problemów ograniczających współpracę instytucjonalną i międzyludzką na obszarze Roztocza Środkowego (Polska) i Wschodniego (Ukraina) jest zbyt mała liczba bezpośrednich spotkań oraz inicjatyw w obszarze turystyki i kultury. Wynika to z jednej strony z niechęci do współpracy, będącej następstwem wzajemnych uprzedzeń i stereotypów, a z drugiej z braku świadomości i wiedzy co do korzyści z niej wynikających. Brakuje specjalistycznego kształcenia w dziedzinie partnerskiej współpracy i promocji walorów krajoznawczych Roztocza, jako atrakcyjnego regionu turystycznego i przyrodniczego pogranicza polsko-ukraińskiego. Dlatego celem projektu stało się utworzenie sieci formalnych i nieformalnych kontaktów oraz inicjatyw transgranicznych w zakresie współpracy turystycznej, kulturowej i promocyjnej Roztocza Środkowego i Wschodniego. Zorganizowanie seminarium, wycieczki krajoznawczej oraz imprezy plenerowej pt. Dzień susła pozwoli na budowanie wzajemnej życzliwości i poznania między obywatelami i organizacjami pogranicza, uświadomienie znaczenia budowania i promocji wizerunku regionu Roztocze, jako atrakcyjnego miejsca turystycznego, kulturowego i przyrodniczego pogranicza.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants