Search for European Projects

My work is my future
Start date: Sep 1, 2015, End date: Aug 31, 2017 PROJECT  FINISHED 

The project "My work is my future" aims to improve pre-vocational and vocational education of learners with mental disabilities in order to facilitate transition from education to the world of work. Students with special educational needs are in danger of segregation and their chances to succeed at the labor market are very limited. As the study Vocational Education and Training – Policy and Practice in the field of Special Needs Education, issued by European Agency for Development in Special Needs Education in 2012 claims: "individuals with special educational needs are, in relation to the labour market, usually categorised as marginalised or at risk of social exclusion." Therefore it is important, that pre-vocational and vocational education is of a high standard and tailored to learners’ individual needs, with particular attention being paid to the integration of specific groups including people with disabilities. In a team of 5 European countries and Turkey, examples of best practices, methods, approaches and study programs with specific focus on pre-vocational and vocational skills will be shared in order to provide higher quality of education, enhance the competencies of students with special educational needs and facilitate their transition to work. The participating schools provide education for nearly 900 students and employ over 300 professionals who will directly benefit from the project results, with a perspective to address other professionals, students and their families via project website. The partnership of the project will create, with support of digital technologies, a bank of resources and tools - open educational resource (OER) website to support education of pre-vocational and vocational skills of children, students and adults with mental disabilities, based on the fact that preparation for future employment starts from early age by supporting self-care skills, through building a positive attitude toward work during following years of education at primary and secondary school, continuing through vocational training and finishing at successful work placement. Projekt "Moja práca je moja budúcnosť" je zameraný na zlepšenie pred-profesijnej a profesijnej prípravy učiacich sa s mentálnym postihnutím s cieľom uľahčiť prechod zo školského vzdelávania do sveta práce. Žiaci a študenti so špeciálnymi potrebami čelia hrozbe segregácie a ich šance uspieť na trhu práce sú obmedzené. Ako uvádza štúdia Odborné vzdelávanie - Politika a prax v špeciálnom školstve, vydaná Európskou agentúrou pre rozvoj v špeciálnom školstve v roku 2012: "osoby so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú, vo vzťahu k trhu práce, zvyčajne označované ako marginalizované alebo v riziku sociálnej exklúzie." Preto je veľmi dôležité, aby bola odborná príprava a vzdelávanie na veľmi vysokej úrovni a upravená podľa individuálnych potrieb jednotlivca, s osobitným ohľadom na integráciu špecifických skupín vrátane ľudí s postihnutím. Projektový tím škôl z Európskej únie a Turecka sa podelí o príklady dobrej praxe, metódy, prístupy a štúdijné programy s konkrétnym zameraním na pred-profesijné a profesijné zručnosti, s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu vzdelávania, rozšíriť kompetencie žiakov a študentov so špeciálnymi vzdelávacimi potrebami a uľahčiť ich prechod k zamestnaniu. Zapojené patrnerské školy poskytujú vzdelávanie viac než 900 žiakom a študentom a zamestnávajú cez 300 odborníkov, ktorí budú priamo ťažiť z projektových výsledkov, s perspektívou oslovenia ďalších odborníkov, študentov, rodinných príslušníkov prostredníctvom projektovej webovej stránky. Projektoví partneri spoločne vytvoria s pomocou digitálnych technológií, banku edukačných pomôcok a nástrojov, ktorá bude publikovaná na webovej stránke projektu ako otvorené edukačné zdroje (OEZ), na podporu učenia pred-profesijných a profesijných zručností detí, študentov a dospelých s mentálnym postihnutím, vychádzajúc z poznatku, že príprava pre budúce povolanie začína už od skorého detstva prostredníctvom nácviku sebaobslužných činností, pokračujúc cez budovanie pozitívneho postoja k práci počas základného a stredného vzdelávania, cez odborné vzdelávanie a prípravu až po úspešné umiestnenie do zamestnania.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Details

5 Partners Participants