Search for European Projects

Mreža univerzitetnih spin-off inkubatorje (INNOVIN)
Start date: Feb 28, 2005,

Tesno èezmejno sodelovanje treh inkubatorjev je doprineslo dober prispevek k dvigovanju prepoznavnosti in kvalitete storitev, ki so bile s pomoèjo ustanovitvenih centrov raznoliko dopolnjene in izboljðane. Celotna zmogljivostna paleta je bila na voljo vsem potencialnim ustanoviteljem podjetij iz akademskega podroèja v obmejni regiji. Aktivnosti, ki so bile v èasovnem obdobju skupaj izvedene, so novinarska opravila, odnosi z javnostjo, prireditve, delavnice, izdelava letne knjige in oblikovanje instrumenta z razvoj poslovnih idej v treh jezikih (nemðèina, angleðèina in slovenðèina). Kot najpomembnejðe aktivnosti so na eni strani ðtudija »Dvigovanje ustanovitvenega potenciala na Koroðkem, Ðtajerski in v Sloveniji« in na drugi strani iniciacija »Business Angel Initiative«. Pri ðtudiji gre za najveèji èezmejni podvig glede na to temo s povratno kvoto 4652 izpolnjenih vpraðalnikov. Pri tem so bili izpraðani ðtudentje, absolventi in znanstveni sodelavci na univerzah in visokih ðolah v Gradcu, Celovcu in Mariboru. S tem je bil dvignjen ustanovitveni potencial teh ciljnih skupin, tako da se laþje izvedejo strategije za nadaljnje korake. Cilj »Business Angel Initiative« je zdruþiti inovativna, rastoèa in mlada podjetja, ki so pripravljeni investirati »smart money« (kapital + poslovne izkuðnje + kontakti). S tem se utrjuje kultura zasebne ustanovitvene podpore v tej regiji.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 63.5%   77 442,73
  • 2000 - 2006 Austria - Slovenia (AT-SI)
  • Project on KEEP Platform