Search for European Projects

Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy
Start date: Sep 14, 2005, End date: Mar 13, 2008 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je soubor cinností, které budou prispívat ke zvýšení informovanosti státní správy, podnikatelské sféry a širokých vrstev obyvatelstva o reálných možnostech využití biomasy pro vytápení a výrobu elektrické energie ve vybraných ctyrech krajích. Soucástí projektu je vytvorení poradenského centra Biomasa-INFO, které bude poskytovat bezplatné poradenství v širokém rozsahu cinností (dostupné technologie v CR a v zahranicí, spolupráce pri príprave realizacních projektu s využitím biomasy, informace o možnostech pestování energetických bylin a rychle-rostoucích drevin, informace o vlastnostech a dostupnosti jednotlivých druhu biomasy a pod). Další cást projektu tvorí soubor tématických studií, které rozpracují jednotlivá související témata. Z techto studií budou vytvoreny pravidelne aktualizované metodické prírucky, které budou poskytovány bezplatne pri práci poradenského centra. Soucásti projektu je organizace dvou semináru, které budou informovat úcastníky o jednotlivých aspektech využití biomasy (prednášky budou zajištovat experti Výzkumného centra, experti partnerské instituce a další externí odborníci). V prostorách Výzkumného energetického centra, popr. na reálne provozovaných technologiích budou organizovány tématické Dny biomasy, které budou zahrnovat ukázky využití biomasy (spalování, zplynování, technologie pro prípravu biomasy) a dále bude v rámci Dne biomasy provedena beseda za úcasti odborníku na vybranou tématiku. V rámci projektu bude navázána spolupráce s výrobci zarízení pro využití biomasy, zemedelci z hlediska cíleného pestování biomasy a s výrobci paliv na bázi biomasy. Všechny aktivity budou financovány z rozpoctu projektu a proto budou pro úcastníky všech aktivit v rámci projektu bezplatné.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Details

  • 75%   3 255 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants