Search for European Projects

Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti / Gyalogos és kerékpáros híd Doborgaz - Dunakiliti (Most Dobrohošť - Dunakiliti / Doborgaz - Dunakiliti híd)
Start date: Oct 31, 2012, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Globálnym cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a komunikácie v spoločnom slovensko-maďarskom prihraničnom regióne.Špecifickým cieľom projektu je:- vzájomné prepojenie 2 prihraničných obcí Dobrohošť a Dunakiliti a tým aj prihraničných území Žitného ostrova a Szigetközu, v mieste kde ich rozdeľuje staré koryto Dunaja.- zabezpečenie spoločných východiskových podkladov pre výstavbu mosta pre peších a cyklistov spájajúceho obce Dobrohošť a Dunakiliti Z dlhodobého hľadiska má projekt za cieľ:- podporu pohybu osôb v riešenom prihraničnom území či už za prácou alebo ako formy trávenia voľného času (za kultúrou, športovými aktivitami, rekreáciou a pod.)- podporu ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v riešenom území - podporu a upevnenie cezhraničnej spolupráce na úrovni projektových partnerov, ako aj na úrovni ostatných cieľových skupín projektuVyššiepopísané ciele plánujú proj. partneri dosiahnuť realizáciou aktivít, ktoré rieši práve predložený proj. zámer:- príprava štúdie uskutočniteľnosti,- zameranie riešeného územia, - vypracovanie geometrického plánu, - posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA), - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné a následne aj pre stavebné povolenie (v rámci práve predloženého projektu) a následne samotnou výstavbou mosta (investičná fáza projektu- cca v rokoch 2014-2015).Predkladaný projekt je teda plne v súlade s cieľmi Programu, a to najmä s cieľom Prioritnej osi č. 2: " zlepšenie dostupnosti a komunikácie v prihraničných regiónoch" a takisto prispeje k vybudovaniu trvaloudržateľnej spolupráce medzi dotknutým miestnym obyvateľstvom oboch členských štátov. Achievements: The fact that a significant proportion of the Slovak-Hungarian border was created along the river, greatly limits the accessibility and cross-border traffic in tourism as well as the cultural, social coherence among people having common customs, traditions, history and culture. The construction of a bridge can improve the accessibility and the communication in the joint HU-SK border which was the main objective of the project. The specific objectives of the project were to connect the border villages Dobrohošť and Dunakiliti and thus the border areas Szigetköz and Žitný ostrov which are divided by the old riverbed of the Danube and to provide project documentation for the construction of a bridge for pedestrians and cyclists from Dobrohošť to Dunakiliti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 84.9%   914 447,42
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website